لوله بازکنی | تخلیه چاه |حفر چاه | 49 29 947 0912 خسروی لوله بازکنی تخلیه چاه فاضلاب خدمات فنی و تاسیساتی ساختمان حفاری چاه فاضلاب ارت آب حفر چاه لایروبی و کفتراشی طوقه چینی و کول گذاری لوله بازکن با فنر فولادی و دستگاه تراکم هوا سرویس تعمیر توالت فرنگی باز کردن گرفتگی چاه فاضلاب دستشویی و رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی در آوردن اشیای قیمتی طلا موبایل از چاه دستشویی باز کردن گرفتگی کفشور حمام آشپزخانه پارکینگ پشت بام سینک ظرفشویی تخلیه چاه با تانکر بزرگ کف کش ارتفاع زن ساکشن احیای چاه قدیمی فرسوده بازسازی چاه ریزش کرده تعمیر چاه ریزشی تخلیه چاه لوله بازکنی چاه بازکنی لوله کشی فنر لوله بازکن منهول تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر تعویض فنر فولادی سه نظام http://paasiran.mihanblog.com 2018-03-24T00:13:31+01:00 text/html 2017-05-04T17:17:28+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی منصفانه ترین نرخ در لوله بازکنی و تخلیه چاه در عباس آباد 09129472949 http://paasiran.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#006600" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#006600" size="4"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/16/atrty/1493918107/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">تلفن لوله بازکنی در &nbsp;عباس آباد با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#006600" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/16/atrty/1493918107/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><b>&nbsp;تلفن تخلیه چاه در &nbsp;عباس آباد با قیمت مناسب و شبانه روزی&nbsp;&nbsp;09129472949</b></a><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#006600" size="4">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/16/atrty/1493918107/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#006600" size="4"><o:p></o:p></font></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/16/atrty/1493918107/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font color="#006600" size="4">تلفن حفاری چاه فاضلاب و ارت در &nbsp;عباس آباد با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949</font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></a></span></b></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aewj_2.jpg" alt="لوله بازکنی"></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.khosravi021.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B4%DB%B7%DB%B2%DB%B9%DB%B4%DB%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87"><b><span dir="RTL">لوله بازکنی &nbsp;عباس آباد</span></b></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی سینک ظرفشویی در محدوده &nbsp;عباس آباد</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی تهران تخلیه چاه فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی &nbsp;عباس آباد در محله های چالهرز&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;فرمانیه&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نوبنیاد&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;میدان هروی&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تپه شمس آباد&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;سه راه ضرابخانه&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;صاحبقرانیه&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مجیدیه شمالی&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;مجیدیه جنوبی&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;رسالت&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;سیدخندان&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;اقدسیه&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;خیابان شریعتی&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تخلیه چاه فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">**********************************</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><br></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رفع گرفتگی&nbsp;سیفون توالت ایرانی&nbsp;در محدوده &nbsp;عباس آباد</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تخلیه چاه&nbsp;فاضلاب&nbsp; عباس آباد</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تخلیه چاه در محدوده محله &nbsp;عباس آباد</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">*****************************</span></b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://lolebazkon021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://lolebazkon021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">رفع گرفتگی لوله فاضلاب و باز کردن گرفتگی لوله</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://lolebazkon021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">بازکردن توالت فرنگی و ایرانی</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></a></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:10.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران ">بازکردن کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ و راه آب پشت بام<span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-weight:normal"><o:p></o:p></span></a></span></b></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">رفع گرفتگی سیفون توالت فرنگی</span></a></span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">درآوردن اشیا از چاه سیفون دستشویی</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">فنر زدن توالت</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">فنر زنی دستشویی</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکن در &nbsp;عباس آباد</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.khosravi021.com/" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی تضمینی و بدون خرابی و آسیب به تاسیسات و ساختمان</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://www.khosravi021.com/" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با تحویل فوری کار</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با نازلترین قیمت</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی شبانه روزی</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با حضور فوری در محل</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با کسب رضایت مشتری</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی ارزان</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">لوله بازکنی با فنر فولادی</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">قیمت لوله بازکنی</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">قیمت تخلیه چاه</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="RTL">تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها ساکشن و مکنده</span></a><span dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">باز و بسته کردن درب چاه</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه کردن انباری چاه</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">حفاری چاه ارت و فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;تعمیر چاه ریزش کرده</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">حفر چاه جدید</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">*********************</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تضمینی و بدون بازگشت</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی با نرخ اتحادیه و ارزان</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تخلیه چاه با نرخ اتحادیه و ارزان</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;تخلیه چاه در &nbsp;عباس آباد&nbsp;با تانکر بزرگ&nbsp;به همراه&nbsp;پمپ های لجن کش&nbsp;دو پروانه ای&nbsp;و کفکش و&nbsp;ساکشن&nbsp;.</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>باز و بسته کردن درب چاه&nbsp;توسط نیروی ماهر با کمترین خرابی</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>لایروبی چاه&nbsp;و&nbsp;تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو&nbsp;توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>برداشتن طوقه کهنه و&nbsp;چیدن طوقه چاه&nbsp;و&nbsp;کول گذاری میله&nbsp;و&nbsp;انباری چاه&nbsp;و یا&nbsp;بلوک چینی انباری چاه در تهران</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>حفر چاه فاظلاب وکانال&nbsp;و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر&nbsp;با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>حفر کانال مکانیزه و دستی&nbsp;با نیروی انسانی و خاک برداری</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>وصل کردن فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی&nbsp; عباس آباد&nbsp;با دستگاه جدید و با فنر فولادی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لایروبی&nbsp;چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">حفاری چاه ارت&nbsp;و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">حفر چاه نو&nbsp;در &nbsp;عباس آباد&nbsp;حفاری انواع چاه ارت&nbsp;و جای شمع ستون ساختمان</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تبدیل چاه کهنه&nbsp;و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در آوردن گوشی موبایل&nbsp;، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون&nbsp;لوله فاضلاب&nbsp;-&nbsp;&nbsp;چاه دستشویی و ...</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">***************************************</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی در شرق تهران تخلیه چاه</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی در غرب تهران تخلیه چاه</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی در مرکز تهران تخلیه چاه</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی در جنوب تهران تخلیه چاه&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">**********************************</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با ما تماس بگیرید 09129472949 خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ادعا نمیکنیم کافی است یک بار با ما تماس بگیرید</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مشتری همیشگی ما خواهید شد</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br> <br> <br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شماره تماس لوله بازکنی در محدوده &nbsp;عباس آباد 09129472949 خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رفع گرفتگی ناودان در &nbsp;عباس آباد 09129472949 خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">باز کردن گرفتگی ظرفشویی می تواند با پمپ چاه باز کن دستی خانگی ، دستگاه چاه باز کنی تراکم هوا ، فنر لوله باز کنی و یا اسید صورت گیرد که دائمی ترین و کم خطر ترین روش فنر و دستگاه تراکم هوا است.</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شماره لوله بازکن در &nbsp;عباس آباد 09129472949 خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بهترین روش باز کردن و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و توالت فرنگی خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شماره تلفن سرویس کار توالت فرنگی تهران 09129472949 خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رفع گرفتگی کفشور حمام ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، بازکردن گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده &nbsp;عباس آباد ،</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">لوله بازکنی در &nbsp;عباس آباد ، تخلیه چاه فاضلاب در &nbsp;عباس آباد ، رفع گرفتگی توالت فرنگی در &nbsp;عباس آباد ، فنر لوله بازکنی &nbsp;عباس آباد ، بازکردن گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر توالت فرنگی در &nbsp;عباس آباد ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون توالت در &nbsp;عباس آباد ، حفر چاه ارت در &nbsp;عباس آباد ، حفر چاه فاضلاب در &nbsp;عباس آباد ، حفاری چاه در &nbsp;عباس آباد ، احیای چاه قدیمی و کهنه در &nbsp;عباس آباد ، تعمیر چاه ریزش کرده در &nbsp;عباس آباد&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">هشدار !!!!!!</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به دزدانی در لباس لوله بازکن اعتماد نکنید&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;افرادی که وقتی شما تماس میگیرید و هزینه لوله بازکنی را بسیار اندک مثلا 30 هزار میگویند ولی زمانی که میایند و کارتان را انجام میدهند 10 برابر و گاها&nbsp; 20 برابر تقاضا و با زور هم دریافت میکنند</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">خواهش بنده این است که این هزینه های کزاف را نپردازید</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">هزینه لوله بازکنی طبق عرف بسته به نوع کا از 60 هزار تومان تا 100 هزار تومان است نه بیشتر</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">خواهش میکنم نپردازید و این افراد سودجو را حمایت نکنید و اگر با این افراد بر خوردید با پلیس 110 تماس بگیرید.</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#cc0000">خسروی / 14/2/96 موفق و موید باشید</font></span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;font-weight:normal"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p> text/html 2017-05-04T16:44:47+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی بهترین لوله بازکنی پاسداران تخلیه چاه فاضلاب 49 29 947 0912 http://paasiran.mihanblog.com/post/16 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p><font size="4" color="#33cc00">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#33cc00">تلفن لوله بازکنی در پاسداران با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949</font></a></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#33cc00">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#33cc00"><strong><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA">تلفن تخلیه چاه در پاسداران با قیمت مناسب و شبانه روزی</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA"> 09129472949</span></strong></a></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#33cc00">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#33cc00">تلفن حفاری چاه فاضلاب و ارت در پاسداران با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949</font></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p></a><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4of0_6.jpg" alt="لوله بازکنی" style="font-family: tahoma;"><font size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.khosravi021.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B4%DB%B7%DB%B2%DB%B9%DB%B4%DB%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی پاسداران</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی سینک ظرفشویی در محدوده پاسداران</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی تهران تخلیه چاه فاضلاب</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی پاسداران در محله های چالهرز </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فرمانیه </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نوبنیاد </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> میدان هروی </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تپه شمس آباد </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سه راه ضرابخانه </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> صاحبقرانیه </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مجیدیه شمالی </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مجیدیه جنوبی </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رسالت </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سیدخندان </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اقدسیه </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خیابان شریعتی </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تخلیه چاه فاضلاب</span></strong><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">**********************************</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k1xc_5.jpg" alt="لوله بازکنی"></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">رفع گرفتگی&nbsp;سیفون توالت ایرانی&nbsp;در محدوده پاسداران</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">تخلیه چاه&nbsp;فاضلاب&nbsp;پاسداران</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">تخلیه چاه در محدوده محله پاسداران </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="right" style="text-align:right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">*****************************</span></strong><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://lolebazkon021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی انواع لوله های فاضلاب</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://lolebazkon021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">رفع گرفتگی لوله فاضلاب و باز کردن گرفتگی لوله</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://lolebazkon021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">بازکردن توالت فرنگی و ایرانی</font></a></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA">بازکردن کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ و راه آب پشت بام</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p></font></a><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">رفع گرفتگی سیفون توالت فرنگی</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">درآوردن اشیا از چاه سیفون دستشویی</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">فنر زدن توالت</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">فنر زنی دستشویی</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکن در پاسداران</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با ابزارهای حرفه ای</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با نیروهای متخصص و ماهر</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی تضمینی و بدون خرابی و آسیب به تاسیسات و ساختمان</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با تحویل فوری کار</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با نازلترین قیمت</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی شبانه روزی</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با حضور فوری در محل</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با کسب رضایت مشتری</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی ارزان</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با فنر فولادی</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">قیمت لوله بازکنی</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">قیمت تخلیه چاه</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://khosravi021.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="3" face="Mihan-Iransans">تخلیه چاه فاضلاب با پمپ ها ساکشن و مکنده</font></a></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">باز و بسته کردن درب چاه</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">کفتراشی و لایروبی چاه فاضلاب با مقنی ماهر</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">احیای چاه های قدیمی و فرسوده و اضافه کردن انباری چاه</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">حفاری چاه ارت و فاضلاب</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">&nbsp;تعمیر چاه ریزش کرده</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">حفر چاه جدید</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">*********************</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">تضمینی و بدون بازگشت</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">تحویل فوری کار ، قیمت مقطوع و مناسب</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با نرخ اتحادیه و ارزان</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">تخلیه چاه با نرخ اتحادیه و ارزان</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">&nbsp;تخلیه چاه در پاسداران&nbsp;با تانکر بزرگ&nbsp;به همراه&nbsp;پمپ های لجن کش&nbsp;دو پروانه ای&nbsp;و کفکش و&nbsp;ساکشن&nbsp;.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">باز و بسته کردن درب چاه&nbsp;توسط نیروی ماهر با کمترین خرابی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">3-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">لایروبی چاه&nbsp;و&nbsp;تراش چاه کهنه و تبدیل آن به چاه نو&nbsp;توسط نیرو انسانی در تمام مناطق تهران</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">4-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">برداشتن طوقه کهنه و&nbsp;چیدن طوقه چاه&nbsp;و&nbsp;کول گذاری میله&nbsp;و&nbsp;انباری چاه&nbsp;و یا&nbsp;بلوک چینی انباری چاه در تهران</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">5-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">حفر چاه فاظلاب وکانال&nbsp;و یا مجرا و اتصال 2 چاه به یکدیگر&nbsp;با خاک برداری در تمام محله های تهران بزرگ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">6-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">حفر کانال مکانیزه و دستی&nbsp;با نیروی انسانی و خاک برداری</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in; mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font size="3" face="Mihan-Iransans">7-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><strong><span lang="AR-SA">وصل کردن فاضلاب ساختمانی به فاضلاب شهری</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی&nbsp;پاسداران&nbsp;با دستگاه جدید و با فنر فولادی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لایروبی&nbsp;چاه های صنعتی , چاه خانگی , چاه آشپزخانه ها و مراکز بزرگ تجاری</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">حفاری چاه ارت&nbsp;و فاضلاب و حفاری کانال های فاضلاب</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">حفر چاه نو&nbsp;در پاسداران&nbsp;حفاری انواع چاه ارت&nbsp;و جای شمع ستون ساختمان</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">تبدیل چاه کهنه&nbsp;و چاه ریزشی به چاه استاندارد فاضلاب</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">در آوردن گوشی موبایل&nbsp;، انگشتر طلا ، پلاک و... از سیفون&nbsp;لوله فاضلاب&nbsp;-&nbsp;&nbsp;چاه دستشویی و ...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">***************************************</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی در شرق تهران تخلیه چاه<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی در شمال تهران تخلیه چاه<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی در غرب تهران تخلیه چاه<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی در مرکز تهران تخلیه چاه<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی در جنوب تهران تخلیه چاه&nbsp;</span></strong><b><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">**********************************</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">با ما تماس بگیرید 09129472949 خسروی<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ادعا نمیکنیم کافی است یک بار با ما تماس بگیرید <o:p></o:p></font></span></strong></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">مشتری همیشگی ما خواهید شد</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA"><br> <br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></b><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">شماره تماس لوله بازکنی در محدوده پاسداران 09129472949 خسروی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">رفع گرفتگی ناودان در پاسداران 09129472949 خسروی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">باز کردن گرفتگی ظرفشویی می تواند با پمپ چاه باز کن دستی خانگی ، دستگاه چاه باز کنی تراکم هوا ، فنر لوله باز کنی و یا اسید صورت گیرد که دائمی ترین و کم خطر ترین روش فنر و دستگاه تراکم هوا است.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">شماره لوله بازکن در پاسداران 09129472949 خسروی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">بهترین روش باز کردن و رفع گرفتگی لوله های فاضلاب و توالت فرنگی خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">شماره تلفن سرویس کار توالت فرنگی تهران 09129472949 خسروی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">شماره تلفن لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا 09129472949 خسروی</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">رفع گرفتگی کفشور حمام ، رفع گرفتگی کفشور آشپزخانه ، بازکردن گرفتگی کفشور پارکینگ ، لوله بازکنی فاضلاب در محدوده پاسداران ،</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA">لوله بازکنی در پاسداران ، تخلیه چاه فاضلاب در پاسداران ، رفع گرفتگی توالت فرنگی در پاسداران ، فنر لوله بازکنی پاسداران ، بازکردن گرفتگی چاه دستشویی ، سرویس و تعمیر توالت فرنگی در پاسداران ، درآوردن اشیا قیمتی موبایل طلا از چاه و سفون توالت در پاسداران ، حفر چاه ارت در پاسداران ، حفر چاه فاضلاب در پاسداران ، حفاری چاه در پاسداران ، احیای چاه قدیمی و کهنه در پاسداران ، تعمیر چاه ریزش کرده در پاسداران&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هشدار !!!!!!<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">به دزدانی در لباس لوله بازکن اعتماد نکنید </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></strong><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> افرادی که وقتی شما تماس میگیرید و هزینه لوله بازکنی را بسیار اندک مثلا 30 هزار میگویند ولی زمانی که میایند و کارتان را انجام میدهند 10 برابر و گاها 20 برابر تقاضا و با زور هم دریافت میکنند <o:p></o:p></span></strong></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خواهش بنده این است که این هزینه های کزاف را نپردازید <o:p></o:p></font></span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">هزینه لوله بازکنی طبق عرف بسته به نوع کا از 60 هزار تومان تا 100 هزار تومان است نه بیشتر <o:p></o:p></font></span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خواهش میکنم نپردازید و این افراد سودجو را حمایت نکنید و اگر با این افراد بر خوردید با پلیس 110 تماس بگیرید.<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><strong><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خسروی / 14/2/96 موفق و موید باشید</font><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></strong></p> text/html 2017-04-30T14:14:43+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی در فرمانیه | 09129472949 | تخلیه چاه فرمانیه http://paasiran.mihanblog.com/post/15 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><b><font color="#33ff33">بهترین خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه با نازلترین قیمت و در اسرع وقت در فرمانیه تهران</font></b></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/su2v_1.jpg" alt="لوله بازکنی در تهران "></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لوله بازکنی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">تخلیه چاه فاضلاب</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حفر چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">باز کردن گیر و گرفتگی انواع لوله فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;<span lang="AR-SA">رفع بوی بد ساختمان </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">تشخیص ترکیدگی لوله </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باز کردن کفشور آشپزخانه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باز کردن کفشور حمام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باز کردن ناودان پشت بام بالکن و تراس </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رفع گرفتگی چاه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر زنی فولادی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حفر چاه ارت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حفر چاه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لوله کشی ساختمان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب کهنه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کول گذاری و طوقه چینی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شماره تماس لوله بازکنی و تخلیه چاه فرمانیه &nbsp;09129472949 خسروی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفاری چاه در کلیه مناطق تهران :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font size="5">لوله بازکنی شمال تهران تخلیه چاه</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font size="5">لوله بازکنی مرکز تهران تخلیه چاه</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="" title="لوله بازکنی ارزان 09129472949"><font size="5">لوله بازکنی جنوب تهران تخلیه چاه</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی ارزان 09129472949"><font size="5">لوله بازکنی شرق تهران تخلیه چاه</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی ارزان 09129472949"><font size="5">لوله بازکنی غرب تهران تخلیه چاه</font></a></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#3366ff">لوله بازکنی و تخلیه فاضلاب فرمانیه</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لوله بازکنی خسروی فعال در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و تاسیسات ساختمانی آماده هرگونه خدمات به مشتریان، شامل کارخانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ها، ادارات، سازمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ها، برج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;">ها و ساختمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">های آپارتمانی و مسکونی در تمامی مناطق </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">۲۲</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">گانه تهران می‌باشد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#ff99ff">با ما تماس بگیرید جهت چاه بازکنی فرمانیه &nbsp;09129472949 خسروی در تهران</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.تخلیه چاه ، لوله بازکنی ، حفر چاه نو (چاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">های جذبی و آبی مانند ارت و فاضلاب) ، لایروبی چاه و کف تراشی ، لوله کشی ساختمان و &nbsp;اجرای سایر کارهای ساختمانی ، تخریب و خاکبرداری و لوله گذاری شبکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">های فاضلاب از جمله خدمات متنوع ما است. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">●</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp; تخلیه چاه شبانه روزی با استفاده از تانکرهای بزرگ و حمل فاضلاب و مکنده تخلیه چاه در فرمانیه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">●&nbsp;</span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">لوله بازکنی و رفع گیر و گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه&nbsp;</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اجرای شبکه فاضلاب شهری و اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br> </span></b><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">● </span></b><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</span></b></a></span><span class="MsoHyperlink"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> در فرمانیه </span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">لوله بازکنی با ابزارهای مخصوص لوله بازکنی نظیر دستگاه لوله بازکنی برقی ، ژنراتور با فنر فولادی سه نظام، فنر فولادی لوله بازکنی دورانی و دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا &nbsp;اقدام به بازکردن و رفع گیر و گرفتگی لوله فاضلاب در فرمانیه تهران میکند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی توانایی رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلابی را دارند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">&nbsp;لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی فوری و حرفه ای در محدوده فرمانیه &nbsp;.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">&nbsp;با استفاده از فنر لوله بازکنی و لوله بازکن ماهر &nbsp;در محله فرمانیه به راحتی گرفتگی لوله ها را بر طرف می کنیم. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">از بین بردن بوی بد چاه، بوی بد فاضلاب ، رفع بوی فاضلاب ، از بین بردن سوسک فاضلاب و سوسک چاه ، بیرون آوردن گوشی موبایل ، طلاجات و وسایل قیمتی از سیفون فاضلاب و توالت ، نصب سیفون ، تعویض سیفون توالت، لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله توسط نیروی ماهر، بازکردن لوله تضمینی، مشاوره لوله بازکنی ، رفع گرفتگی لوله ها، لوله بازکنی ارزان قیمت و با نرخ اتحادیه در محله فرمانیه <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5"><font color="#993399">شماره تلفن لوله بازکنی فوری و مناسب در سراسر تهران 09129472949 خسروی</font><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font color="#6633ff">توسط ماهرترین افراد لوله بازکن و تضمین شده با نرخ دولتی و مناسب تر از همجا</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب با استفاده از تانکرهای مکنده و ساکشن ، تانکر حمل فاضلاب ، پمپ تخلیه چاه مخصوص ، پمپ ساکشن ، پمپ مکنده ، کف کش ارتفاع زن و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه در محدوده فرمانیه <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تخلیه چاه شبانه روزی با تانکر </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">۱۰۰۰۰ و 6000</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لیتری و حمل فاضلاب کافی است یک بار با ما تماس بگیرید مطمئن باشید مشتری دائمی ما خواهید شد. جهت تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی و ارزان در خیابان فرمانیه &nbsp;با شماره تلفن 09129472949 خسروی تماس حاصل فرمایید.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://paasiran.mihanblog.com/" target="" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font size="4">به صورت تضمینی ** در اسرع وقت و فوری ** شبانه روزی ** نرخ دولتی ** نرخ مصوب اتحادیه ** ارزان قیمت ** بهترین نرخ</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه سپتیک با پمپ مکنده و تانکرهای بزرگ، تخلیه چربی گیر، سپتیک تانک و منهول فاضلاب، تخلیه انواع چاه با تانکرهای ساکشن و ماشین مکنده، لایروبی و کفتراشی سپتیک به وسیله نیروی ماهر مجرب و تمیز ، رفع بیرون زدگی فاضلاب، تخلیه چاه فاضلاب با استفاده از تانکر و مکنده ، انجام تخلیه چاه تضمین شده ، تخلیه چاه مجتمع های مسکونی و تجاری و کارخانجات&nbsp; ، انجام تخلیه چاه فوری . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">شماره تلفن تخلیه چاه فوری و مناسب و شبانه روزی فرمانیه 09129472949 خسروی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5"><font color="#ff0000">بهترین خدمات لوله بازکنی در تهران با قیمت باور نکردنی در حد رایگان ................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;دورچینی چاه ، طوقه چینی ، برداشتن طوقه قدیمی ، کول گذاری میله چاه ، بلوک چینی انباره چاه ، اتصال انشعابات فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری ، لایروبی چاه ، کف تراشی چاه ، تبدیل چاه کهنه به چاه نو ، ترمیم چاه فرسوده ، باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، حفر کانال و اتصال دو چاه به یکدیگر، جلوگیری از ریزش چاه ، تعمیر چاه ریزشی ، نصب منهول فاضلاب ، تشخیص محل چاه ، کاهش خطر ریزش چاه ، مشاوره جهت امور چاه به صورت رایگان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">حفر چاه نو با استفاده از دستگاه حفاری چاه و همچنین حفر چاه های دستی توسط کارگران حفر چاه . حفاری انواع چاه فاضلاب ، چاه آب ، چاه ارت و سیستم ارتینگ . خاکبرداری چاه و حفر دستی چاه ، پر کردن چاه و حفر چاه جدید ، حفر چاه جذبی و چاه جاذب ، حفر چاه سپتیک ، حفر دستی و مکانیکی چاه ، حفر انواع چاه فاضلاب و تعمیر و ترمیم چاه فرسوده قدیمی و ریزش کرده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5"><font color="#66cccc">شماره تلفن حفر چاه فوری و با قیمت مناسب در فرمانیه 09129472949 خسروی</font><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5"><font color="#66cccc">تعمیر و تعویض توالت فرنگی و توالت ایرانی در منطقه یک 1 تهران </font><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">شماره تلفن تاسیساتی فوری و مناسب و ماهر در محله فرمانیه 09129472949 خسروی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی ارزان 09129472949"> </a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی"><font size="5">شماره تماس جهت رفع نم فوری و مناسب در سراسر تهران و فرمانیه 09129472949 خسروی</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">شرکت لوله بازکنی و تخلیه چاه در تمام مناطق تهران. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه تهران <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">&nbsp;تخلیه چاه شمال تهران<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه جنوب تهران<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه مرکز تهران<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه شرق تهران<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه غرب تهران<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">تخلیه چاه حومه تهران<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">برخی از مناطق تحت پوشش : لوله بازکنی و تخلیه چاه اختیاریه شمالی ، تخلیه چاه خیابان شهید دکتر لواسانی لوله بازکنی ، تخلیه چاه فاضلاب نیاوران و ونک تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی ، لوله بازکنی و تخلیه چاه ولیعصر ، لوله بازکنی شریعتی تخلیه چاه ، تخلیه چاه رستم آباد لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی بلوار دستواره (معصومی) ، لوله بازکنی ازگل تخلیه چاه ، تخلیه چاه بزرگراه شهید صدر تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی زعفرانیه ، لوله بازکنی هفت تیر تخلیه چاه ، لوله بازکنی نیایش تهران تخلیه چاه ، لوله بازکنی و تخلیه چاه مدرس، لوله بازکنی چیذر تهران تخلیه چاه ، تخلیه چاه فاضلاب کامرانیه لوله بازکنی ، لوله بازکنی اراج تخلیه چاه ، لوله بازکنی تجریش تخلیه چاه ، تخلیه چاه دربند لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی سیدخندان ، لوله بازکنی درکه تخلیه چاه ، لوله بازکنی میرداماد تخلیه چاه ، تخلیه چاه قلهک تهران لوله بازکنی ، &nbsp;لوله بازکنی اقدسیه تخلیه چاه ، لوله بازکنی عباس آباد تخلیه چاه .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خسروی آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="5">با بیش از 10 سال فعالیت در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اماده عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی و تجاری است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><font color="#ffff33"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حفر چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باز کردن لوله فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر زنی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لوله کشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تخلیه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">لایروبی و کفتراشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> احیای چاه ریزشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> طوقه چینی و کول گذاری </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ساکشن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مکنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کف کش و ارتفاع زن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> منهول </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر فولادی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سه نظام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سپتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> میله چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کفشور آشپزخانه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حمام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بالکن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ناودان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تراس </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> پشت بام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تانکر مکنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چاه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دستشویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سیفون </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ارزان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قیمت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شبانه روزی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><font color="#ffff33"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فوری</font><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="5" color="#ff0000">کافی است یک بار با ما تماس بگیرید هم مشتری دائمی ما خواهید شد و هم ما را به دیگران معرفی خواهید کرد.....</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-20T17:36:00+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی تهران تخلیه چاه فاضلاب 49 29 947 0912 خسروی http://paasiran.mihanblog.com/post/14 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA"><font color="#999900">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه را با نازلترین قیمت و در اسرع وقت</font></span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی تخلیه چاه فاضلاب حفر چاه رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی باز کردن گیر و گرفتگی انواع لوله رفع بوی بد فاضلاب تشخیص ترکیدگی لوله</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">ارتباط با ما</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه چاه </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a> <b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">نزدیکترین لوله بازکنی در کلیه مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی غرب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه فاضلاب</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">ما همواه همراه شما هستیم شرکت لوله بازکنی خسروی فعال در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و تاسیسات ساختمانی آماده هرگونه خدمات به مشتریان، شامل کارخانه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها، ادارات، سازمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها، برج</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها و ساختمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های آپارتمانی و مسکونی در تمامی مناطق </span></b><b><span lang="FA">۲۲</span></b><b><span lang="AR-SA"> گانه تهران می‌باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">این شرکت آمادگی بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز دارد؛ همچنین ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">پس با ما تماس بگیرید </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی در تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">ما شما را در جهت رفع مشکلاتی از این قبیل بخوبی راهنمایی خواهیم کرد و شبانه روز در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما با پیشینه طولانی در زمینه فعالیت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های ساختمانی و تجربه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های بی نظیر همراه با دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها و ماشین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های پیشرفته و قوی در خدمت شما هستیم. متخصصان ما با همه تلاش و هم خود در حال فعالیت می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و مجرب ، دغدغه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های شما را در زمینه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های ساختمانی پاسخ میدهد. تخلیه چاه، لوله بازکنی، حفر چاه نو (چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های جذبی و آبی مانند ارت و فاضلاب)، لایروبی چاه و کف تراشی، لوله کشی ساختمان و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اجرای سایر کارهای ساختمانی، تخریب و خاکبرداری و لوله گذاری شبکه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های فاضلاب از جمله خدمات متنوع ما است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با استفاده از تانکرهای بزرگ و حمل فاضلاب و مکنده تخلیه چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و رفع گیر و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">اجرای شبکه فاضلاب شهری و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با ابزارهای مخصوص لوله بازکنی نظیر دستگاه لوله بازکنی، ژنراتور با فنر فولادی سه نظام، فنر فولادی لوله بازکنی دورانی و دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اقدام به بازکردن و رفع گیر و گرفتگی لوله میکند. متخصصین حرفه ای خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی توانایی رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلابی را دارند. لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی فوری و حرفه ای . با استفاده از فنر لوله بازکنی و لوله بازکن ماهر به راحتی گرفتگی لوله ها را بر طرف می کنیم. از بین بردن بوی بد چاه، بوی بد فاضلاب ، رفع بوی فاضلاب ، از بین بردن سوسک فاضلاب و سوسک چاه ، بیرون آوردن گوشی موبایل ، طلاجات و وسایل قیمتی از سیفون فاضلاب و توالت </span></b><b><span lang="FA">، رفع انسداد توالت فرنگی</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، نصب سیفون ، تعویض سیفون توالت، لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله توسط نیروی ماهر، بازکردن لوله تضمینی، مشاوره لوله بازکنی ، رفع گرفتگی لوله ها، لوله بازکنی ارزان قیمت و با نرخ اتحادیه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن لوله بازکنی فوری و مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">توسط ماهرترین افراد لوله بازکن و تضمین شده با نرخ دولتی و مناسب تر از همجا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب با استفاده از تانکرهای مکنده و ساکشن ، تانکر حمل فاضلاب ، پمپ تخلیه چاه مخصوص ، پمپ ساکشن ، پمپ مکنده ، کف کش ارتفاع زن و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با تانکر </span></b><b><span lang="FA">۱۰۰۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> و </span></b><b><span lang="FA">۶۰۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> لیتری و حمل فاضلاب کافی است یک بار با ما تماس بگیرید مطمئن باشید مشتری دائمی ما خواهید شد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">جهت تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی و ارزان با شماره تلفن </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی تماس حاصل فرمایید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه فاضلاب با کمترین خرابی درب و محوطه آن . ما با تمام همت و تلاش خود کار تخلیه چاه را به خوبی انجام می دهیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">به صورت تضمینی ** در اسرع وقت و فوری ** شبانه روزی ** نرخ دولتی ** نرخ مصوب اتحادیه ** ارزان قیمت ** بهترین نرخ</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه سپتیک با پمپ مکنده و تانکرهای بزرگ، تخلیه چربی گیر، سپتیک تانک و منهول فاضلاب، تخلیه انواع چاه با تانکرهای ساکشن و ماشین مکنده، لایروبی و کفتراشی سپتیک به وسیله نیروی ماهر مجرب و تمیز ، رفع بیرون زدگی فاضلاب، تخلیه چاه فاضلاب با استفاده از تانکر و مکنده ، انجام تخلیه چاه تضمین شده ، تخلیه چاه مجتمع های مسکونی و تجاری و کارخانجات</span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، انجام تخلیه چاه فوری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن تخلیه چاه فوری و مناسب و شبانه روزی در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">بهترین خدمات لوله بازکنی در تهران با قیمت باور نکردنی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">تمام فعالیتهای مرتبط با چاه نظیر دورچینی چاه ، طوقه چینی ، برداشتن طوقه قدیمی ، کول گذاری میله چاه ، بلوک چینی انباره چاه ، اتصال انشعابات فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری ، لایروبی چاه ، کف تراشی چاه ، تبدیل چاه کهنه به چاه نو ، ترمیم چاه فرسوده ، باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، حفر کانال و اتصال دو چاه به یکدیگر، جلوگیری از ریزش چاه ، تعمیر چاه ریزشی ، نصب منهول فاضلاب ، تشخیص محل چاه ، کاهش خطر ریزش چاه ، مشاوره جهت امور چاه به صورت رایگان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">حفر چاه نو با استفاده از دستگاه حفاری چاه و همچنین حفر چاه های دستی توسط کارگران حفر چاه . حفاری انواع چاه فاضلاب ، چاه آب ، چاه ارت و سیستم ارتینگ . خاکبرداری چاه و حفر دستی چاه ، پر کردن چاه و حفر چاه جدید ، حفر چاه جذبی و چاه جاذب ، حفر چاه سپتیک ، حفر دستی و مکانیکی چاه ، حفر انواع چاه فاضلاب و تعمیر و ترمیم چاه فرسوده قدیمی و ریزش کرده</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن حفر چاه فوری و با قیمت مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">اجرای تاسیسات ساختمان و کلیه کارهای ساختمانی توسط کارگران متخصص . لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان ها ، اتصال انشعاب به شبکه فاضلاب شهری ، لوله کشی شبکه فاضلاب ، نصب سپتیک تانک و چربی گیر و آشغال گیر فاضلاب ، تعمیرات لوله کشی ، انواع کارهای تاسیساتی ، سرویس و نگهداری موتورخانه ، نصب و لوله بازکنی توالت فرنگی و تعمیر آن ، نصب سنگ توالت و کاسه توالت ، لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی ، تعمیر آبگرمکن ، تعمیر و از بین بردن نشست های اطراف چاه ، تعمیر و تعویض توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن تاسیساتی فوری و مناسب و ماهر در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">دفع نم و رطوبت ساختمان ، تشخیص ترکیدگی لوله آب ، پیدا کردن محل ترکیدگی و نشت آب ، از بین بردن نم و رطوبت ساختمان ، پیدا کردن محل دقیق نشتی با دستگاه نشت یاب ، رفع نم و رطوبت ساختمان بدون خرابی و کنده کاری (البته بجز مواقع ضروری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تماس جهت رفع نم فوری و مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">نیروی هایی متخصص و کارگران ماهر در زمینه لوله بازکنی و خدمات چاه و فاضلاب باعث شده به خود ببالیم . بهترین لوله بازکن در تهران . نیروهای ما کار را به صورت اصولی و دقیق و تمیز انجام می دهند و به درستی به پایان می رسانند. نیروهای متخصص ما در کمترین زمان در محل حاضر میشوند و سعی میکنند در کمترین زمان ممکن کار را به پایان برسانند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شرکت لوله بازکنی و تخلیه چاه در تمام مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه غرب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه حومه تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">برخی از مناطق تحت پوشش : لوله بازکنی و تخلیه چاه شهرک غرب تهران، تخلیه چاه سعادت آباد لوله بازکنی ، تخلیه چاه فاضلاب صادقیه و ونک تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی</span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، لوله بازکنی و تخلیه چاه ولیعصر، لوله بازکنی نیاوران تخلیه چاه ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی شهرک استقلال ، لوله بازکنی ازگل تخلیه چاه ، تخلیه چاه یافت آباد تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی زعفرانیه ، لوله بازکنی هفت تیر تخلیه چاه ، لوله بازکنی نیایش تهران تخلیه چاه ، لوله بازکنی و تخلیه چاه مدرس، لوله بازکنی نیروی هوایی تهران تخلیه چاه ، تخلیه چاه فاضلاب نارمک لوله بازکنی ، لوله بازکنی تهرانپارس تخلیه چاه ، لوله بازکنی تجریش تخلیه چاه ، تخلیه چاه دربند لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی سیدخندان ، لوله بازکنی انقلاب تخلیه چاه ، لوله بازکنی میرداماد تخلیه چاه ، تخلیه چاه قلهک تهران لوله بازکنی ، </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی اقدسیه تخلیه چاه ، لوله بازکنی عباس آباد تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خسروی آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">با بیش از </span></b><b><span lang="FA">۱۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> سال فعالیت در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">اماده عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی و تجاری است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی , حفر چاه , باز کردن لوله فاضلاب , فنر زنی , لوله کشی , تخلیه فاضلاب </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">, </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لایروبی و کفتراشی , احیای چاه ریزشی , طوقه چینی و کول گذاری , ساکشن , مکنده , کف کش و ارتفاع زن , منهول , فنر فولادی , سه نظام , سپتیک , میله چاه , کفشور آشپزخانه , حمام , بالکن , ناودان , تراس , پشت بام , تانکر مکنده , چاه فاضلاب , دستشویی , سیفون</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">نخستین شبکه لوله بازکنی در تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></a><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">آشپزخانه&nbsp;اگو&nbsp;تخلیه چاه&nbsp;ترکیدگی لوله&nbsp;تشخیص ترکیدگی لوله&nbsp;توالت فرنگی&nbsp;رفع نم&nbsp;رفع گرفتگی سیفون&nbsp;فاضلاب&nbsp;لایروبی&nbsp;لایروبی چاه&nbsp;لوله بازکنی&nbsp;&nbsp;لوله بازکنی تهران&nbsp;لوله بازکنی توالت فرنگی&nbsp;لوله بازکنی جنوب تهران&nbsp;لوله بازکنی در تهران&nbsp;تخلیه منهول سپتیک تانک لوله بازکنی در شمال &nbsp;لوله بازکنی درمرکز &nbsp;لوله بازکنی در غرب&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp;لوله بازکنی &nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی تهران&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp; لوله بازکنی شبانه روزی رایگان&nbsp;لوله بازکنی ارزان&nbsp;لوله بازکنی فرودگاه &nbsp;لوله بازکنی شرق تهران&nbsp;لوله بازکنی شمال تهران&nbsp;لوله بازکنی غرب تهران&nbsp;لوله بازکنی نیاوران&nbsp;لوله بازکنی مرکز تهران&nbsp;لوله بازکنی فرمانیه&nbsp;لوله بازکنی هفت تیر&nbsp;لوله بازکنی ازگل&nbsp;لوله بازکنی عباس آباد لوله کشی&nbsp;لوله کشی فاضلاب&nbsp;نشت یابی شرق تهران&nbsp;نشت یابی شمال تهران&nbsp;نشت یابی غرب تهران&nbsp;نشت یابی مرکز تهران&nbsp;نشت یابی گرگان&nbsp;چاه فاضلاب&nbsp;باز کردن چاه فاضلاب و کفشور آشپزخانه حمام بالکن تراس ناودان پشت بام و پارکینگ</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://www.aparat.com/services.khosravi" target="_blank" title="خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی">ما را در آپارات دنبال کنید ......</a></p> text/html 2017-04-20T17:15:57+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی با فنر فولادی و دستگاه تراکم هوا | تخلیه چاه | حفر چاه | همه در تهران 09129472949 http://paasiran.mihanblog.com/post/13 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt;"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans"><o:p></o:p></font></span></a></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff" size="6"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران ">شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی</a></font><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></a></font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aewj_2.jpg" alt="لوله بازکنی در تهران 09129472949"></span></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">شماره تلفن لوله بازکنی تهران با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">شماره تلفن تخلیه چاه&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">تهران</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">&nbsp;با قیمت مناسب و شبانه روزی</span></strong><span class="apple-converted-space"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">&nbsp;</span></b></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);"> 09129472949</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">شماره تلفن حفاری چاه&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">تهران&nbsp;</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(153, 204, 0);">با قیمت مناسب و شبانه روزی 09129472949</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/su2v_1.jpg" alt="لوله بازکنی در تهران "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" color="#ff6600" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="LTR">لوله بازکنی ، تخلیه چاه فاضلاب ، حفر چاه ، در تهران</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="LTR"><font color="#ff6600">ارزان ، فوری ، شبانه روزی , مناسب ، بهترین</font> &nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">نزدیکترین لوله بازکنی در کلیه مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <span style="line-height: 107%;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/">لوله بازکنی غرب تهران</a></font></span></b></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="line-height: 107%;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></b></span></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با استفاده از تانکرهای بزرگ و حمل فاضلاب و مکنده تخلیه چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="line-height: 107%;"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"> </font></span></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و رفع گیر و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">اجرای شبکه فاضلاب شهری و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA"><font size="4" color="#009900">باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</font></span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی , حفر چاه , باز کردن لوله فاضلاب , فنر زنی , لوله کشی , تخلیه فاضلاب </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">, </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لایروبی و کفتراشی , احیای چاه ریزشی , طوقه چینی و کول گذاری , ساکشن , مکنده , کف کش و ارتفاع زن , منهول , فنر فولادی , سه نظام , سپتیک , میله چاه , کفشور آشپزخانه , حمام , بالکن , ناودان , تراس , پشت بام , تانکر مکنده , چاه فاضلاب , دستشویی , سیفون</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">نخستین شبکه لوله بازکنی در تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></a><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="line-height: 107%;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA"><font size="3">آشپزخانه&nbsp;اگو&nbsp;تخلیه چاه&nbsp;ترکیدگی لوله&nbsp;تشخیص ترکیدگی لوله&nbsp;توالت فرنگی&nbsp;رفع نم&nbsp;رفع گرفتگی سیفون&nbsp;فاضلاب&nbsp;لایروبی&nbsp;لایروبی چاه&nbsp;لوله بازکنی&nbsp;&nbsp;لوله بازکنی تهران&nbsp;لوله بازکنی توالت فرنگی&nbsp;لوله بازکنی جنوب تهران&nbsp;لوله بازکنی در تهران&nbsp;تخلیه منهول سپتیک تانک لوله بازکنی در شمال &nbsp;لوله بازکنی درمرکز &nbsp;لوله بازکنی در غرب&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp;لوله بازکنی &nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی تهران&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp; لوله بازکنی شبانه روزی رایگان&nbsp;لوله بازکنی ارزان&nbsp;لوله بازکنی فرودگاه &nbsp;لوله بازکنی شرق تهران&nbsp;لوله بازکنی شمال تهران&nbsp;لوله بازکنی غرب تهران&nbsp;لوله بازکنی نیاوران&nbsp;لوله بازکنی مرکز تهران&nbsp;لوله بازکنی فرمانیه&nbsp;لوله بازکنی هفت تیر&nbsp;لوله بازکنی ازگل&nbsp;لوله بازکنی عباس آباد لوله کشی&nbsp;لوله کشی فاضلاب&nbsp;نشت یابی شرق تهران&nbsp;نشت یابی شمال تهران&nbsp;نشت یابی غرب تهران&nbsp;نشت یابی مرکز تهران&nbsp;نشت یابی گرگان&nbsp;چاه فاضلاب&nbsp;باز کردن چاه فاضلاب و کفشور آشپزخانه حمام بالکن تراس ناودان پشت بام و پارکینگ</font></span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><br></span></b></span></p> text/html 2017-04-20T16:58:02+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی بسیار ارزان قیمت در حد رایگان در تهران 49 29 947 0912 http://paasiran.mihanblog.com/post/12 <a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#33ff33"><b><span lang="AR-SA">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه را با نازلترین قیمت و در اسرع وقت</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی تخلیه چاه فاضلاب حفر چاه رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی باز کردن گیر و گرفتگی انواع لوله رفع بوی بد فاضلاب تشخیص ترکیدگی لوله</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">ارتباط با ما</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه چاه </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a> <b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">نزدیکترین لوله بازکنی در کلیه مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی غرب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه فاضلاب</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#33ccff"><b><span lang="AR-SA">ما همواه همراه شما هستیم شرکت لوله بازکنی خسروی فعال در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و تاسیسات ساختمانی آماده هرگونه خدمات به مشتریان، شامل کارخانه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها، ادارات، سازمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها، برج</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها و ساختمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های آپارتمانی و مسکونی در تمامی مناطق </span></b><b><span lang="FA">۲۲</span></b><b><span lang="AR-SA"> گانه تهران می‌باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#33ccff"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#996633"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">این شرکت آمادگی بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز دارد؛ همچنین ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#996633"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">پس با ما تماس بگیرید </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی در تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#cc66cc"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">ما شما را در جهت رفع مشکلاتی از این قبیل بخوبی راهنمایی خواهیم کرد و شبانه روز در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما با پیشینه طولانی در زمینه فعالیت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های ساختمانی و تجربه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های بی نظیر همراه با دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها و ماشین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های پیشرفته و قوی در خدمت شما هستیم. متخصصان ما با همه تلاش و هم خود در حال فعالیت می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و مجرب ، دغدغه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های شما را در زمینه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های ساختمانی پاسخ میدهد. تخلیه چاه، لوله بازکنی، حفر چاه نو (چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های جذبی و آبی مانند ارت و فاضلاب)، لایروبی چاه و کف تراشی، لوله کشی ساختمان و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اجرای سایر کارهای ساختمانی، تخریب و خاکبرداری و لوله گذاری شبکه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های فاضلاب از جمله خدمات متنوع ما است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#cc66cc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با استفاده از تانکرهای بزرگ و حمل فاضلاب و مکنده تخلیه چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul> <ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و رفع گیر و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">اجرای شبکه فاضلاب شهری و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#009900"><b><span lang="AR-SA">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA"><font color="#009900">باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</font></span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#330033"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با ابزارهای مخصوص لوله بازکنی نظیر دستگاه لوله بازکنی، ژنراتور با فنر فولادی سه نظام، فنر فولادی لوله بازکنی دورانی و دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اقدام به بازکردن و رفع گیر و گرفتگی لوله میکند. متخصصین حرفه ای خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی توانایی رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلابی را دارند. لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی فوری و حرفه ای . با استفاده از فنر لوله بازکنی و لوله بازکن ماهر به راحتی گرفتگی لوله ها را بر طرف می کنیم. از بین بردن بوی بد چاه، بوی بد فاضلاب ، رفع بوی فاضلاب ، از بین بردن سوسک فاضلاب و سوسک چاه ، بیرون آوردن گوشی موبایل ، طلاجات و وسایل قیمتی از سیفون فاضلاب و توالت </span></b><b><span lang="FA">، رفع انسداد توالت فرنگی</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، نصب سیفون ، تعویض سیفون توالت، لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله توسط نیروی ماهر، بازکردن لوله تضمینی، مشاوره لوله بازکنی ، رفع گرفتگی لوله ها، لوله بازکنی ارزان قیمت و با نرخ اتحادیه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#330033"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن لوله بازکنی فوری و مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#000099"><b><span lang="AR-SA">توسط ماهرترین افراد لوله بازکن و تضمین شده با نرخ دولتی و مناسب تر از همجا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#000099"><b><span lang="AR-SA">تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب با استفاده از تانکرهای مکنده و ساکشن ، تانکر حمل فاضلاب ، پمپ تخلیه چاه مخصوص ، پمپ ساکشن ، پمپ مکنده ، کف کش ارتفاع زن و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#000099"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#cc0000"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با تانکر </span></b><b><span lang="FA">۱۰۰۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> و </span></b><b><span lang="FA">۶۰۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> لیتری و حمل فاضلاب کافی است یک بار با ما تماس بگیرید مطمئن باشید مشتری دائمی ما خواهید شد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#cc0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">جهت تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی و ارزان با شماره تلفن </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی تماس حاصل فرمایید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#999900"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه فاضلاب با کمترین خرابی درب و محوطه آن . ما با تمام همت و تلاش خود کار تخلیه چاه را به خوبی انجام می دهیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#999900"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">به صورت تضمینی ** در اسرع وقت و فوری ** شبانه روزی ** نرخ دولتی ** نرخ مصوب اتحادیه ** ارزان قیمت ** بهترین نرخ</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#cc0000"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه سپتیک با پمپ مکنده و تانکرهای بزرگ، تخلیه چربی گیر، سپتیک تانک و منهول فاضلاب، تخلیه انواع چاه با تانکرهای ساکشن و ماشین مکنده، لایروبی و کفتراشی سپتیک به وسیله نیروی ماهر مجرب و تمیز ، رفع بیرون زدگی فاضلاب، تخلیه چاه فاضلاب با استفاده از تانکر و مکنده ، انجام تخلیه چاه تضمین شده ، تخلیه چاه مجتمع های مسکونی و تجاری و کارخانجات</span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، انجام تخلیه چاه فوری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#cc0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن تخلیه چاه فوری و مناسب و شبانه روزی در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#663366"><b><span lang="AR-SA">بهترین خدمات لوله بازکنی در تهران با قیمت باور نکردنی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#663366"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#3366ff"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">تمام فعالیتهای مرتبط با چاه نظیر دورچینی چاه ، طوقه چینی ، برداشتن طوقه قدیمی ، کول گذاری میله چاه ، بلوک چینی انباره چاه ، اتصال انشعابات فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری ، لایروبی چاه ، کف تراشی چاه ، تبدیل چاه کهنه به چاه نو ، ترمیم چاه فرسوده ، باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، حفر کانال و اتصال دو چاه به یکدیگر، جلوگیری از ریزش چاه ، تعمیر چاه ریزشی ، نصب منهول فاضلاب ، تشخیص محل چاه ، کاهش خطر ریزش چاه ، مشاوره جهت امور چاه به صورت رایگان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#3366ff"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#ffff33"><b><span lang="AR-SA">حفر چاه نو با استفاده از دستگاه حفاری چاه و همچنین حفر چاه های دستی توسط کارگران حفر چاه . حفاری انواع چاه فاضلاب ، چاه آب ، چاه ارت و سیستم ارتینگ . خاکبرداری چاه و حفر دستی چاه ، پر کردن چاه و حفر چاه جدید ، حفر چاه جذبی و چاه جاذب ، حفر چاه سپتیک ، حفر دستی و مکانیکی چاه ، حفر انواع چاه فاضلاب و تعمیر و ترمیم چاه فرسوده قدیمی و ریزش کرده</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#ffff33"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن حفر چاه فوری و با قیمت مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><font color="#66cccc"><b><span lang="AR-SA">اجرای تاسیسات ساختمان و کلیه کارهای ساختمانی توسط کارگران متخصص . لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان ها ، اتصال انشعاب به شبکه فاضلاب شهری ، لوله کشی شبکه فاضلاب ، نصب سپتیک تانک و چربی گیر و آشغال گیر فاضلاب ، تعمیرات لوله کشی ، انواع کارهای تاسیساتی ، سرویس و نگهداری موتورخانه ، نصب و لوله بازکنی توالت فرنگی و تعمیر آن ، نصب سنگ توالت و کاسه توالت ، لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی ، تعمیر آبگرمکن ، تعمیر و از بین بردن نشست های اطراف چاه ، تعمیر و تعویض توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR"><font color="#66cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</font><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن تاسیساتی فوری و مناسب و ماهر در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">دفع نم و رطوبت ساختمان ، تشخیص ترکیدگی لوله آب ، پیدا کردن محل ترکیدگی و نشت آب ، از بین بردن نم و رطوبت ساختمان ، پیدا کردن محل دقیق نشتی با دستگاه نشت یاب ، رفع نم و رطوبت ساختمان بدون خرابی و کنده کاری (البته بجز مواقع ضروری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تماس جهت رفع نم فوری و مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">نیروی هایی متخصص و کارگران ماهر در زمینه لوله بازکنی و خدمات چاه و فاضلاب باعث شده به خود ببالیم . بهترین لوله بازکن در تهران . نیروهای ما کار را به صورت اصولی و دقیق و تمیز انجام می دهند و به درستی به پایان می رسانند. نیروهای متخصص ما در کمترین زمان در محل حاضر میشوند و سعی میکنند در کمترین زمان ممکن کار را به پایان برسانند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شرکت لوله بازکنی و تخلیه چاه در تمام مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه غرب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه حومه تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">برخی از مناطق تحت پوشش : لوله بازکنی و تخلیه چاه شهرک غرب تهران، تخلیه چاه سعادت آباد لوله بازکنی ، تخلیه چاه فاضلاب صادقیه و ونک تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی</span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، لوله بازکنی و تخلیه چاه ولیعصر، لوله بازکنی نیاوران تخلیه چاه ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی شهرک استقلال ، لوله بازکنی ازگل تخلیه چاه ، تخلیه چاه یافت آباد تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی زعفرانیه ، لوله بازکنی هفت تیر تخلیه چاه ، لوله بازکنی نیایش تهران تخلیه چاه ، لوله بازکنی و تخلیه چاه مدرس، لوله بازکنی نیروی هوایی تهران تخلیه چاه ، تخلیه چاه فاضلاب نارمک لوله بازکنی ، لوله بازکنی تهرانپارس تخلیه چاه ، لوله بازکنی تجریش تخلیه چاه ، تخلیه چاه دربند لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی سیدخندان ، لوله بازکنی انقلاب تخلیه چاه ، لوله بازکنی میرداماد تخلیه چاه ، تخلیه چاه قلهک تهران لوله بازکنی ، </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی اقدسیه تخلیه چاه ، لوله بازکنی عباس آباد تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خسروی آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">با بیش از </span></b><b><span lang="FA">۱۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> سال فعالیت در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">اماده عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی و تجاری است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی , حفر چاه , باز کردن لوله فاضلاب , فنر زنی , لوله کشی , تخلیه فاضلاب </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">, </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لایروبی و کفتراشی , احیای چاه ریزشی , طوقه چینی و کول گذاری , ساکشن , مکنده , کف کش و ارتفاع زن , منهول , فنر فولادی , سه نظام , سپتیک , میله چاه , کفشور آشپزخانه , حمام , بالکن , ناودان , تراس , پشت بام , تانکر مکنده , چاه فاضلاب , دستشویی , سیفون</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">نخستین شبکه لوله بازکنی در تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></a><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">آشپزخانه&nbsp;اگو&nbsp;تخلیه چاه&nbsp;ترکیدگی لوله&nbsp;تشخیص ترکیدگی لوله&nbsp;توالت فرنگی&nbsp;رفع نم&nbsp;رفع گرفتگی سیفون&nbsp;فاضلاب&nbsp;لایروبی&nbsp;لایروبی چاه&nbsp;لوله بازکنی&nbsp;&nbsp;لوله بازکنی تهران&nbsp;لوله بازکنی توالت فرنگی&nbsp;لوله بازکنی جنوب تهران&nbsp;لوله بازکنی در تهران&nbsp;تخلیه منهول سپتیک تانک لوله بازکنی در شمال &nbsp;لوله بازکنی درمرکز &nbsp;لوله بازکنی در غرب&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp;لوله بازکنی &nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی تهران&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp; لوله بازکنی شبانه روزی رایگان&nbsp;لوله بازکنی ارزان&nbsp;لوله بازکنی فرودگاه &nbsp;لوله بازکنی شرق تهران&nbsp;لوله بازکنی شمال تهران&nbsp;لوله بازکنی غرب تهران&nbsp;لوله بازکنی نیاوران&nbsp;لوله بازکنی مرکز تهران&nbsp;لوله بازکنی فرمانیه&nbsp;لوله بازکنی هفت تیر&nbsp;لوله بازکنی ازگل&nbsp;لوله بازکنی عباس آباد لوله کشی&nbsp;لوله کشی فاضلاب&nbsp;نشت یابی شرق تهران&nbsp;نشت یابی شمال تهران&nbsp;نشت یابی غرب تهران&nbsp;نشت یابی مرکز تهران&nbsp;نشت یابی گرگان&nbsp;چاه فاضلاب&nbsp;باز کردن چاه فاضلاب و کفشور آشپزخانه حمام بالکن تراس ناودان پشت بام و پارکینگ</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-04-20T16:52:00+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی | تخلیه چاه | 49 29 947 0912 خسروی http://paasiran.mihanblog.com/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 0.25in; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 24px;"><font color="#833c0b" face="B Nazanin">لوله بازکنی | تخلیه چاه | 49 29 947 0912 خسروی</font></span></p><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: 0.25in; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(131, 60, 11); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;color:#833C0B"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/" title="باز کردن لوله فاضلاب و گرفتگی توالت در تهران"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">لوله بازکنی تهران</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/رفع-گرفتگی-توالت-فرنگی-لوله-فاضلاب"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">رفع گرفتگی لوله فاضلاب و توالت فرنگی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/تشخیص-ترکیدگی-لوله-دستگاه-نشت"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یابی آب</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://evacuation-well.ir/بوی-بد-توالت-دستشویی-فاضلاب-آپارتمان" title="روش و راه حل از بین بردن بوی بد فاضلاب توالت ، حمام ، دستشویی و آشپزخانه منزل"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">رفع بوی بد توالت و فاضلاب منزل</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/" title="لوله بازکنی تهران 09196531028 چاه بازکنی تخلیه چاه"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">لوله بازکنی تهران چاه بازکنی تخلیه چاه</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">خدمات </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لوله بازکنی و چاه بازکنی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خسروی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;"> در زمینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">باز کردن لوله فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">، رفع گرفتگی چاه توالت و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا از 1 اینچ تا 30 اینچ در خدمات شماست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://evacuation-well.ir/لوله-بازکنی" title="لوله بازکنی تهران"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">لوله بازکنی تهران</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بدون خرابی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">کاملا تضمینی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">نیم ساعته. آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران ">لوله بازکنی</a></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">تخلیه چاه فاضلاب خسروی با چندین سال سابقه خدمت رسانی و تجربه در خدمات لوله بازکنی منازل و ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی، آمادگی کلیه کارهای مربوط به لوله بازکنی را بصورت شبانه روزی دارد<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">خدمات لوله بازکنی این شرکت شامل :<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">&nbsp;</span></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;1- </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">لوله بازکنی توالت فرنگی ، لوله بازکنی کفشورآشپزخانه و لوله بازکنی حمام بالکن ئشت بام و ناودان<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">2- </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">رفع گرفتگی لوله پشت بام، لوله لباسشویی و فاضلاب شهری کف آشئزخانه و سینک ظرفشویی<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">3- </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بازکردن لوله های سیمانی، لوله های چدنی، لوله های پلیکا، با فنر لوله بازکن فولادی سه نظام <o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">4- اتصال انشعاب فاضلاب شهری تهران با استفاده از لوله کش های مجرب و ماهر<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p dir="RTL" style="text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">5-تشخیص ترکیدگی لوله از جمله لوله کشی آب و فاضلاب دستشویی و حمام و آشپزخانه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای</span></p> <a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">تضمینی و بدون بازگشت در مناطق اجرا شده</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فوری ، قیمت مقطوع و مناسب</span></p> <p dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0in 8pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://evacuation-well.ir/لوله-باز-کنی/رفع-گرفتگی-توالت-فرنگی" title="رفع گرفتگی توالت فرنگی و تعمیر"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">رفع گرفتگی توالت فرنگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a><a href="http://evacuation-well.ir/لوله-باز-کنی/رفع-گرفتگی-توالت-فرنگی" title="رفع گرفتگی توالت فرنگی و تعمیر"><span dir="LTR" style="color: windowtext; text-decoration-line: none;"><br> </span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; color:#555555"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="رفع بوی بد توالت دستشویی چاه فاضلاب ساختمان" href="http://evacuation-well.ir/media/k2/items/cache/af2ef6a0e2c9c528b09655df79f3b312_XL.jpg" title="&quot;برای پیش‌نمایش تصویر کلیک کنید&quot;" style='position:absolute; margin-left:0;margin-top:43.7pt;width:290.2pt;height:163.5pt;z-index:251654144' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\Mahsa\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:href="http://evacuation-well.ir/media/k2/items/cache/af2ef6a0e2c9c528b09655df79f3b312_L.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251654144;margin-left:0px;margin-top:58px;width:387px; height:218px"><a href="http://evacuation-well.ir/media/k2/items/cache/af2ef6a0e2c9c528b09655df79f3b312_XL.jpg"><img border="0" width="387" height="218" src="file:///C:/Users/Mahsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" alt="رفع بوی بد توالت دستشویی چاه فاضلاب ساختمان" title="&quot;برای پیش‌نمایش تصویر کلیک کنید&quot;" v:shapes="_x0000_s1026"></a></span><!--[endif]--><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:15.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; color:#C00000">رفع بوی بد فاضلاب بوی توالت دستشویی حمام بوگیر ساختمان<o:p></o:p></span></p> <p align="right" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 14pt;">آیا از بوی بد فاضلاب توالت ، حمام ، آشپزخانه و سایر نقاط ساختمان خسته شده اید؟</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">چاره کار نزد ماست. رفع بوی بد و زننده سرویس های بهداشتی ، حمام و آشپزخانه به صورت</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>100% </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">تضمینی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">و در زمان کمتر از یک ساعت و با هزینه ای بسیار ناچیز</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بدون خرابی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">فقط با یک تماس با مرکز ما برای همیشه از شر بوی بد و گازهای سمی و مضر که سلامت شما شهروندان عزیز را تهدید می کند خلاص شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">آثار مضر گاز های فاضلاب و بوی بد فاضلاب بر سلامتی انسان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">گاز سولفید هیدروژن یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">گازهای فاضلاب موادی بسیار سمی هستند که از تجزیه مواد داخل چاه فاضلاب ایجاد می گردند. گازهای فاضلابی اثرات مزمن و گسترده‌ای دارد. در غلظت‌های خیلی پایین، این گاز باعث</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">سر درد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">خواب آلودگی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بی حالی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">حالت تهوع،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">استفراغ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">تحریک چشم‌ها و سیستم تنفسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">می‌گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">در غلظت بالاتر چشم‌ها در اثر تماس با این گاز قرمز، ملتهب و دردناک گردیده و به نور حساس می‌شوند. اثرات مزمن بوی بد فاضلاب بر روی سیستم تنفسی شامل سرفه، درد در بینی و گلو و درد هنگام تنفس می‌باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بوی بد فاضلاب ، سلامتی کودکان را بیشتر تهدید می کند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">در صورتیکه تماس با این گاز ادامه پیدا کند، شخص ممکن است دچار مسمومیت مزمن گردد. در این حالت علاوه بر تحریک چشم‌ها و ریه‌ها، ممکن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">کاهش ضربان قلب،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">خستگی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بی‌خوابی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">مشکلات گوارشی و عرق سرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">هم در اثر مواجهه با گاز به وجود آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">غلظت های بالا حتما باعث مرگ خواهد شد که بیشتر برای کارگران ساختمانی که به منظور تعمیر چاه وارد آن می شوند اتفاق می افتد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://evacuation-well.ir/نحوه-رفع-بوی-بد-توالت-دستشویی-فاضلاب-آپارتمان" title="رفع بوی بد فاضلاب توالت آشپزخانه دستشویی"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: windowtext; text-decoration-line: none;">بوی بد فاضلاب</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">نشان دهنده نشت گاز</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">ســمــی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">سولفید هیدروژن یا گاز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">فاضلاب به داخل منزل است.این بو می تواند دائمی باشد و یا فقط در زمانهای مختلفی(مثلا هنگام بارندگی) به مشام برسد.می تواند بسیار غلیظ باشد و یا بوی رقیقی داشته باشد.می تواند بویی شبیه بوی تخم مرغ گندیده یا ماهی یا لاشه گندیده داشته باشد.می تواند در آشپزخانه ، توالت ، حمام و یا هرجای دیگر از ساختمان به مشام برسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">انواع بوگیرهای طبیعی و مصنوعی توالت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فقط</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">بوی نامطبوع را</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مخفی می کنند</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">ولی گازهای فاضلاب و ضررهای آن را از بین نمی برند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" alt="دلیل بوی بد فاضلاب توالت در ساختمان و محل نشت گاز فاضلاب" href="http://evacuation-well.ir/images/bad-smell/smell-odor-gaz.jpg" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:45.75pt;margin-top:31.25pt;width:184.5pt; height:224.7pt;z-index:251655168' o:button="t"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\Mahsa\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg" o:href="http://evacuation-well.ir/images/bad-smell/smell-odor-gaz.jpg"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251655168;left:0px;margin-left:61px;margin-top:41px; width:246px;height:300px"><a href="http://evacuation-well.ir/images/bad-smell/smell-odor-gaz.jpg"><img border="0" width="246" height="300" src="file:///C:/Users/Mahsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg" alt="دلیل بوی بد فاضلاب توالت در ساختمان و محل نشت گاز فاضلاب" v:shapes="_x0000_s1027"></a></span><!--[endif]--><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">بوی بد فاضلاب</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">معمولا از یکی از اتصالات زیر نشت می کند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Source Sans Pro&quot;">&nbsp;تشخیص</span><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="4">&nbsp;ترکیدگی لوله آب با دستگاه نشت یابی</font></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://evacuation-well.ir/تشخیص-ترکیدگی-لوله-دستگاه" title="تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه نشت یابی"><span style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;">چگونه کار می کن</span></p><h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/سرویس-توالت-ایرانی-و-فرنگی-۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴/"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تنظیم سیفون توالت فرنگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;,&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تنظیم شناور توالت فرنگی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://www.khosravi021.com/لوله-بازکنی-توالت-فرنگی-تعمیر-۴۹-۲۹-۹۴۷/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">باز کردن سیفون توالت&nbsp; فرنگی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رفع گرفتگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سیفون توالت فرنگی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعویض سیفون توالت فرنگی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نصب سیفون توالت فرنگی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></h3><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333">دستگاه لوله باز کنی , آب بندی سرویس ها و حمام &nbsp;, تشخیص و دلیل نم و رفع آن , خدمات چاه و فاضلاب در تهران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333">لوله بازکنی آشپزخانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333">لوله بازکنی حمام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">لوله بازکنی پشت بام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">لوله بازکنی پارکینگ , لوله بازکنی رایگان , لوله بازکنی ارزان قیمت , تخلیه چاه ارزان فوری شبانه روزی , نرخ اتحادیه لوله بازکنی و تخلیه چاه در تهران , نرخ اتحادیه خدمات چاه و فاضلاب &nbsp;, فنر زنی با فنر فولادی , لوله بازکنی شبانه روزی و مناسب , نخستین شبکه لوله بازکنی در تهران , بهترین &nbsp;</span></h3><div><br></div> text/html 2017-04-20T16:41:59+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی | تخلیه چاه | 49 29 947 0912 خسروی http://paasiran.mihanblog.com/post/10 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">لوله بازکنی | تخلیه چاه | 49 29 947 0912 خسروی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="5">شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی<span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></font></a></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/" title="باز کردن لوله فاضلاب و گرفتگی توالت در تهران">لوله بازکنی تهران</a></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8">رفع گرفتگی لوله فاضلاب و توالت فرنگی</a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AA">تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یابی آب</a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://evacuation-well.ir/%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86" title="روش و راه حل از بین بردن بوی بد فاضلاب توالت ، حمام ، دستشویی و آشپزخانه منزل">رفع بوی بد توالت و فاضلاب منزل</a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://xn----zmcc5b4easdh09gbl.com/" title="لوله بازکنی تهران 09196531028 چاه بازکنی تخلیه چاه">لوله بازکنی تهران چاه بازکنی تخلیه چاه</a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">خدمات&nbsp;&nbsp;<b>لوله بازکنی و چاه بازکنی</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;خسروی</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;در زمینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">باز کردن لوله فاضلاب</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;، رفع گرفتگی چاه توالت و انواع لوله های چدنی ، آهنی ، پلیکا از 1 اینچ تا 30 اینچ در خدمات شماست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://evacuation-well.ir/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C" title="لوله بازکنی تهران">لوله بازکنی تهران</a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">توسط ابزار حرفه ای با سرویس کاران مجرب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بدون خرابی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کاملا تضمینی&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">نیم ساعته. آماده عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران ">لوله بازکنی</a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">تخلیه چاه فاضلاب خسروی با چندین سال سابقه خدمت رسانی و تجربه در خدمات لوله بازکنی منازل و ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی، آمادگی کلیه کارهای مربوط به لوله بازکنی را بصورت شبانه روزی دارد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">خدمات لوله بازکنی این شرکت شامل :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;"><o:p></o:p></span></a></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoHyperlink"><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;1-&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">لوله بازکنی توالت فرنگی ، لوله بازکنی کفشورآشپزخانه و لوله بازکنی حمام بالکن ئشت بام و ناودان</span><o:p></o:p></a></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoHyperlink"><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2-&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">رفع گرفتگی لوله پشت بام، لوله لباسشویی و فاضلاب شهری کف آشئزخانه و سینک ظرفشویی</span><o:p></o:p></a></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="MsoHyperlink"><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>3-&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بازکردن لوله های سیمانی، لوله های چدنی، لوله های پلیکا، با فنر لوله بازکن فولادی سه نظام</span><o:p></o:p></a></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="5">4- اتصال انشعاب فاضلاب شهری تهران با استفاده از لوله کش های مجرب و ماهر<span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></font></a></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; text-decoration-line: none;"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="5">5-تشخیص ترکیدگی لوله از جمله لوله کشی آب و فاضلاب دستشویی و حمام و آشپزخانه<span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></font></a></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">استفاده از دستگاه تراکم هوا و ژنراتور حرفه ای</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font size="5">تضمینی و بدون بازگشت در مناطق اجرا شده<span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></font></a></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فوری ، قیمت مقطوع و مناسب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://evacuation-well.ir/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="رفع گرفتگی توالت فرنگی و تعمیر">رفع گرفتگی توالت فرنگی<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a><a href="http://evacuation-well.ir/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C" title="رفع گرفتگی توالت فرنگی و تعمیر"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br> </span></a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در غلظت بالاتر چشم‌ها در اثر تماس با این گاز قرمز، ملتهب و دردناک گردیده و به نور حساس می‌شوند. اثرات مزمن بوی بد فاضلاب بر روی سیستم تنفسی شامل سرفه، درد در بینی و گلو و درد هنگام تنفس می‌باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">بوی بد فاضلاب ، سلامتی کودکان را بیشتر تهدید می کند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در صورتیکه تماس با این گاز ادامه پیدا کند، شخص ممکن است دچار مسمومیت مزمن گردد. در این حالت علاوه بر تحریک چشم‌ها و ریه‌ها، ممکن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">کاهش ضربان قلب،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">خستگی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بی‌خوابی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">مشکلات گوارشی و عرق سرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">هم در اثر مواجهه با گاز به وجود آید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">غلظت های بالا حتما باعث مرگ خواهد شد که بیشتر برای کارگران ساختمانی که به منظور تعمیر چاه وارد آن می شوند اتفاق می افتد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://evacuation-well.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86" title="رفع بوی بد فاضلاب توالت آشپزخانه دستشویی">بوی بد فاضلاب</a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نشان دهنده نشت گاز&nbsp;ســمــی&nbsp;سولفید هیدروژن یا گاز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فاضلاب به داخل منزل است.این بو می تواند دائمی باشد و یا فقط در زمانهای مختلفی(مثلا هنگام بارندگی) به مشام برسد.می تواند بسیار غلیظ باشد و یا بوی رقیقی داشته باشد.می تواند بویی شبیه بوی تخم مرغ گندیده یا ماهی یا لاشه گندیده داشته باشد.می تواند در آشپزخانه ، توالت ، حمام و یا هرجای دیگر از ساختمان به مشام برسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">معمولا از یکی از اتصالات زیر نشت می کند<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1492707244/avrvy/1373157/key/www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران ">تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه نشت یابی</a><o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5"><a href="http://evacuation-well.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87" title="تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه نشت یابی">دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب</a>&nbsp;چگونه کار می کند؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="5">این&nbsp;<b>دستگاه</b>&nbsp;ها عمدتا در ایران به صورت صوتی یافت می شوند.به این صورت که با امواج صوتی سعی در&nbsp;<b>تشخیص محل ترکیدگی لوله آب</b>&nbsp;می کنند.همانطور که می دانید حرکت آب باعث ایجاد امواج صوتی &nbsp;&nbsp;&nbsp;می شود. وقتی که لوله ای دچار ترکیدگی شود ، آب با شدت از لوله خارج می شود.مهم نیست که مقدار آب خارج شده از لوله چقدر باشد.ممکن است سوراخی بسیار بسیار ریز در لوله ایجاد شده باشد و میزان آبی که از لوله نشت می کند بسیار کم باشد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><a href="http://www.khosravi021.com/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B4%DB%B7%DB%B2%DB%B9%DB%B4/">تنظیم سیفون توالت فرنگی</a></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;,&nbsp;<a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">تنظیم شناور توالت فرنگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://www.khosravi021.com/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DB%B4%DB%B9-%DB%B2%DB%B9-%DB%B9%DB%B4%DB%B7/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">باز کردن سیفون توالت&nbsp; فرنگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">رفع گرفتگی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</a><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">سیفون توالت فرنگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">تعویض سیفون توالت فرنگی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">نصب سیفون توالت فرنگی</span></a></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5"><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">دستگاه لوله باز کنی , آب بندی سرویس ها و حمام &nbsp;, تشخیص و دلیل نم و رفع آن , خدمات چاه و فاضلاب در تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">لوله بازکنی آشپزخانه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">لوله بازکنی حمام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">لوله بازکنی پشت بام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,&nbsp;</span></b></font><b><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font size="5">لوله بازکنی پارکینگ , لوله بازکنی رایگان , لوله بازکنی ارزان قیمت , تخلیه چاه ارزان فوری شبانه روزی , نرخ اتحادیه لوله بازکنی و تخلیه چاه در تهران , نرخ اتحادیه خدمات چاه و فاضلاب &nbsp;, فنر زنی با فنر فولادی , لوله بازکنی شبانه روزی و مناسب , نخستین شبکه لوله بازکنی در تهران , بهترین &nbsp;</font><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2017-04-16T18:48:03+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی بهترین لوله بازکنی و ارزان قیمت در سراسر تهران 49 29 947 0912 http://paasiran.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font color="#ff6600" size="5" face="Mihan-IransansLight"><b>بهترین لوله بازکنی و ارزان قیمت در سراسر تهران</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font color="#ff6600" size="5" face="Mihan-IransansLight"><b>49 29 947 0912 خسروی</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font color="#ff6600" size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font color="#ff6600" size="5" face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA"><font color="#ff6600" size="5">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه را با نازلترین قیمت و در اسرع وقت</font></span></b><b style="font-size: large;"><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی تخلیه چاه فاضلاب حفر چاه رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی باز کردن گیر و گرفتگی انواع لوله رفع بوی بد فاضلاب تشخیص ترکیدگی لوله</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">ارتباط با ما</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه چاه </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a> <b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">نزدیکترین لوله بازکنی در کلیه مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی غرب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه فاضلاب</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">ما همواه همراه شما هستیم شرکت لوله بازکنی خسروی فعال در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و تاسیسات ساختمانی آماده هرگونه خدمات به مشتریان، شامل کارخانه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها، ادارات، سازمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها، برج</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها و ساختمان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های آپارتمانی و مسکونی در تمامی مناطق </span></b><b><span lang="FA">۲۲</span></b><b><span lang="AR-SA"> گانه تهران می‌باشد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">این شرکت آمادگی بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز دارد؛ همچنین ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">پس با ما تماس بگیرید </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی در تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">ما شما را در جهت رفع مشکلاتی از این قبیل بخوبی راهنمایی خواهیم کرد و شبانه روز در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما با پیشینه طولانی در زمینه فعالیت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های ساختمانی و تجربه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های بی نظیر همراه با دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">ها و ماشین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های پیشرفته و قوی در خدمت شما هستیم. متخصصان ما با همه تلاش و هم خود در حال فعالیت می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و مجرب ، دغدغه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های شما را در زمینه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های ساختمانی پاسخ میدهد. تخلیه چاه، لوله بازکنی، حفر چاه نو (چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های جذبی و آبی مانند ارت و فاضلاب)، لایروبی چاه و کف تراشی، لوله کشی ساختمان و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اجرای سایر کارهای ساختمانی، تخریب و خاکبرداری و لوله گذاری شبکه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span></b><b><span lang="AR-SA">های فاضلاب از جمله خدمات متنوع ما است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با استفاده از تانکرهای بزرگ و حمل فاضلاب و مکنده تخلیه چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و رفع گیر و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">اجرای شبکه فاضلاب شهری و </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;margin-left:0in; text-align:right;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:list .5in;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></li> </ul><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با ابزارهای مخصوص لوله بازکنی نظیر دستگاه لوله بازکنی، ژنراتور با فنر فولادی سه نظام، فنر فولادی لوله بازکنی دورانی و دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">اقدام به بازکردن و رفع گیر و گرفتگی لوله میکند. متخصصین حرفه ای خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی توانایی رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلابی را دارند. لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی فوری و حرفه ای . با استفاده از فنر لوله بازکنی و لوله بازکن ماهر به راحتی گرفتگی لوله ها را بر طرف می کنیم. از بین بردن بوی بد چاه، بوی بد فاضلاب ، رفع بوی فاضلاب ، از بین بردن سوسک فاضلاب و سوسک چاه ، بیرون آوردن گوشی موبایل ، طلاجات و وسایل قیمتی از سیفون فاضلاب و توالت </span></b><b><span lang="FA">، رفع انسداد توالت فرنگی</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، نصب سیفون ، تعویض سیفون توالت، لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله توسط نیروی ماهر، بازکردن لوله تضمینی، مشاوره لوله بازکنی ، رفع گرفتگی لوله ها، لوله بازکنی ارزان قیمت و با نرخ اتحادیه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن لوله بازکنی فوری و مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">توسط ماهرترین افراد لوله بازکن و تضمین شده با نرخ دولتی و مناسب تر از همجا</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب با استفاده از تانکرهای مکنده و ساکشن ، تانکر حمل فاضلاب ، پمپ تخلیه چاه مخصوص ، پمپ ساکشن ، پمپ مکنده ، کف کش ارتفاع زن و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با تانکر </span></b><b><span lang="FA">۱۰۰۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> و </span></b><b><span lang="FA">۶۰۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> لیتری و حمل فاضلاب کافی است یک بار با ما تماس بگیرید مطمئن باشید مشتری دائمی ما خواهید شد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">جهت تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی و ارزان با شماره تلفن </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی تماس حاصل فرمایید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه فاضلاب با کمترین خرابی درب و محوطه آن . ما با تمام همت و تلاش خود کار تخلیه چاه را به خوبی انجام می دهیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">به صورت تضمینی ** در اسرع وقت و فوری ** شبانه روزی ** نرخ دولتی ** نرخ مصوب اتحادیه ** ارزان قیمت ** بهترین نرخ</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه سپتیک با پمپ مکنده و تانکرهای بزرگ، تخلیه چربی گیر، سپتیک تانک و منهول فاضلاب، تخلیه انواع چاه با تانکرهای ساکشن و ماشین مکنده، لایروبی و کفتراشی سپتیک به وسیله نیروی ماهر مجرب و تمیز ، رفع بیرون زدگی فاضلاب، تخلیه چاه فاضلاب با استفاده از تانکر و مکنده ، انجام تخلیه چاه تضمین شده ، تخلیه چاه مجتمع های مسکونی و تجاری و کارخانجات</span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، انجام تخلیه چاه فوری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن تخلیه چاه فوری و مناسب و شبانه روزی در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">بهترین خدمات لوله بازکنی در تهران با قیمت باور نکردنی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">تمام فعالیتهای مرتبط با چاه نظیر دورچینی چاه ، طوقه چینی ، برداشتن طوقه قدیمی ، کول گذاری میله چاه ، بلوک چینی انباره چاه ، اتصال انشعابات فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری ، لایروبی چاه ، کف تراشی چاه ، تبدیل چاه کهنه به چاه نو ، ترمیم چاه فرسوده ، باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، حفر کانال و اتصال دو چاه به یکدیگر، جلوگیری از ریزش چاه ، تعمیر چاه ریزشی ، نصب منهول فاضلاب ، تشخیص محل چاه ، کاهش خطر ریزش چاه ، مشاوره جهت امور چاه به صورت رایگان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">حفر چاه نو با استفاده از دستگاه حفاری چاه و همچنین حفر چاه های دستی توسط کارگران حفر چاه . حفاری انواع چاه فاضلاب ، چاه آب ، چاه ارت و سیستم ارتینگ . خاکبرداری چاه و حفر دستی چاه ، پر کردن چاه و حفر چاه جدید ، حفر چاه جذبی و چاه جاذب ، حفر چاه سپتیک ، حفر دستی و مکانیکی چاه ، حفر انواع چاه فاضلاب و تعمیر و ترمیم چاه فرسوده قدیمی و ریزش کرده</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن حفر چاه فوری و با قیمت مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">اجرای تاسیسات ساختمان و کلیه کارهای ساختمانی توسط کارگران متخصص . لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان ها ، اتصال انشعاب به شبکه فاضلاب شهری ، لوله کشی شبکه فاضلاب ، نصب سپتیک تانک و چربی گیر و آشغال گیر فاضلاب ، تعمیرات لوله کشی ، انواع کارهای تاسیساتی ، سرویس و نگهداری موتورخانه ، نصب و لوله بازکنی توالت فرنگی و تعمیر آن ، نصب سنگ توالت و کاسه توالت ، لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی ، تعمیر آبگرمکن ، تعمیر و از بین بردن نشست های اطراف چاه ، تعمیر و تعویض توالت فرنگی و توالت ایرانی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تلفن تاسیساتی فوری و مناسب و ماهر در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">دفع نم و رطوبت ساختمان ، تشخیص ترکیدگی لوله آب ، پیدا کردن محل ترکیدگی و نشت آب ، از بین بردن نم و رطوبت ساختمان ، پیدا کردن محل دقیق نشتی با دستگاه نشت یاب ، رفع نم و رطوبت ساختمان بدون خرابی و کنده کاری (البته بجز مواقع ضروری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شماره تماس جهت رفع نم فوری و مناسب در سراسر تهران </span></b><b><span lang="FA">۰۹۱۲۹۴۷۲۹۴۹</span></b><b><span lang="AR-SA"> خسروی</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">نیروی هایی متخصص و کارگران ماهر در زمینه لوله بازکنی و خدمات چاه و فاضلاب باعث شده به خود ببالیم . بهترین لوله بازکن در تهران . نیروهای ما کار را به صورت اصولی و دقیق و تمیز انجام می دهند و به درستی به پایان می رسانند. نیروهای متخصص ما در کمترین زمان در محل حاضر میشوند و سعی میکنند در کمترین زمان ممکن کار را به پایان برسانند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://www.khosravi021.com/"><b><span lang="AR-SA">شرکت لوله بازکنی و تخلیه چاه در تمام مناطق تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شمال تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه جنوب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه مرکز تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شرق تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه غرب تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">تخلیه چاه حومه تهران</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">برخی از مناطق تحت پوشش : لوله بازکنی و تخلیه چاه شهرک غرب تهران، تخلیه چاه سعادت آباد لوله بازکنی ، تخلیه چاه فاضلاب صادقیه و ونک تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی</span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA"> ، لوله بازکنی و تخلیه چاه ولیعصر، لوله بازکنی نیاوران تخلیه چاه ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی شهرک استقلال ، لوله بازکنی ازگل تخلیه چاه ، تخلیه چاه یافت آباد تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی زعفرانیه ، لوله بازکنی هفت تیر تخلیه چاه ، لوله بازکنی نیایش تهران تخلیه چاه ، لوله بازکنی و تخلیه چاه مدرس، لوله بازکنی نیروی هوایی تهران تخلیه چاه ، تخلیه چاه فاضلاب نارمک لوله بازکنی ، لوله بازکنی تهرانپارس تخلیه چاه ، لوله بازکنی تجریش تخلیه چاه ، تخلیه چاه دربند لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی سیدخندان ، لوله بازکنی انقلاب تخلیه چاه ، لوله بازکنی میرداماد تخلیه چاه ، تخلیه چاه قلهک تهران لوله بازکنی ، </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی اقدسیه تخلیه چاه ، لوله بازکنی عباس آباد تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#66cccc"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b>&nbsp;بهترین لوله بازکنی ,&nbsp;بازکردن لوله فاضلاب آشپزخانه ,&nbsp;اسید لوله باز کن قوی,&nbsp;محلول لوله باز کن قوی ,&nbsp;لوله باز کن چنته ,&nbsp;بهترین محلول لوله بازکن ,&nbsp;لوله بازکن قوی ,&nbsp;فنر لوله بازکنی,&nbsp;لوله باز کن صاف ,&nbsp;روشهایی جهت رفع گرفتگی توالت فرنگی ,&nbsp;باز کردن گرفتگی لوله توالت , گرفتگی لوله توالت فرنگی ,&nbsp;سرویس توالت ایرانی و فرنگی و موثرترین روش باز کردن ,&nbsp;چگونه گرفتگی توالت فرنگی را رفع کنید ,&nbsp;جستجوهای مربوط به لوله بازکنی توالت فرنگی ,&nbsp;رفع گرفتگی توالت ,&nbsp;نحوه رفع گرفتگی توالت فرنگی ,&nbsp;گرفتگی توالت ایرانی ,&nbsp;محلول لوله باز کن ,&nbsp;سیستم توالت فرنگی ,&nbsp;دیلم توالت ,&nbsp;تعمیر سیفون توالت فرنگی ,&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خسروی آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">با بیش از </span></b><b><span lang="FA">۱۰</span></b><b><span lang="AR-SA"> سال فعالیت در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">اماده عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی و تجاری است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی , حفر چاه , باز کردن لوله فاضلاب , فنر زنی , لوله کشی , تخلیه فاضلاب </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">, </span></b><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لایروبی و کفتراشی , احیای چاه ریزشی , طوقه چینی و کول گذاری , ساکشن , مکنده , کف کش و ارتفاع زن , منهول , فنر فولادی , سه نظام , سپتیک , میله چاه , کفشور آشپزخانه , حمام , بالکن , ناودان , تراس , پشت بام , تانکر مکنده , چاه فاضلاب , دستشویی , سیفون</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">نخستین شبکه لوله بازکنی در تهران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></a><b><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/"><b><span lang="AR-SA">آشپزخانه&nbsp;اگو&nbsp;تخلیه چاه&nbsp;ترکیدگی لوله&nbsp;تشخیص ترکیدگی لوله&nbsp;توالت فرنگی&nbsp;رفع نم&nbsp;رفع گرفتگی سیفون&nbsp;فاضلاب&nbsp;لایروبی&nbsp;لایروبی چاه&nbsp;لوله بازکنی&nbsp;&nbsp;لوله بازکنی تهران&nbsp;لوله بازکنی توالت فرنگی&nbsp;لوله بازکنی جنوب تهران&nbsp;لوله بازکنی در تهران&nbsp;تخلیه منهول سپتیک تانک لوله بازکنی در شمال &nbsp;لوله بازکنی درمرکز &nbsp;لوله بازکنی در غرب&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp;لوله بازکنی &nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی تهران&nbsp;لوله بازکنی شبانه روزی&nbsp; لوله بازکنی شبانه روزی رایگان&nbsp;لوله بازکنی ارزان&nbsp;لوله بازکنی فرودگاه &nbsp;لوله بازکنی شرق تهران&nbsp;لوله بازکنی شمال تهران&nbsp;لوله بازکنی غرب تهران&nbsp;لوله بازکنی نیاوران&nbsp;لوله بازکنی مرکز تهران&nbsp;لوله بازکنی فرمانیه&nbsp;لوله بازکنی هفت تیر&nbsp;لوله بازکنی ازگل&nbsp;لوله بازکنی عباس آباد لوله کشی&nbsp;لوله کشی فاضلاب&nbsp;نشت یابی شرق تهران&nbsp;نشت یابی شمال تهران&nbsp;نشت یابی غرب تهران&nbsp;نشت یابی مرکز تهران&nbsp;نشت یابی گرگان&nbsp;چاه فاضلاب&nbsp;باز کردن چاه فاضلاب و کفشور آشپزخانه حمام بالکن تراس ناودان پشت بام و پارکینگ</span></b></a><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران "><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font size="3">لوله بازکنی تخلیه چاه فاضلاب خدمات فنی و تاسیساتی ساختمان حفاری چاه فاضلاب ارت آب حفر چاه لایروبی و کفتراشی طوقه چینی و کول گذاری لوله بازکن با فنر فولادی و دستگاه تراکم هوا سرویس تعمیر توالت فرنگی باز کردن گرفتگی چاه فاضلاب دستشویی و رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی در آوردن اشیای قیمتی طلا موبایل از چاه دستشویی باز کردن گرفتگی کفشور حمام&nbsp; آشپزخانه پارکینگ پشت بام سینک ظرفشویی تخلیه چاه با تانکر بزرگ کف کش ارتفاع زن ساکشن احیای چاه قدیمی فرسوده بازسازی چاه ریزش کرده تعمیر چاه ریزشی تخلیه چاه لوله بازکنی چاه بازکنی لوله کشی فنر لوله بازکن منهول تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر تعویض فنر فولادی سه نظام&nbsp;,&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;">لوله بازکنی ,‌ حفاری </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;">فاضلاب ,‌ حفر , تخلیه </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">چاه , بازکردن </span></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;">لوله , تانک , حفر چاه , ارت , فاضلاب , تعمیر سیفون , سرویس توالت , تعمیر </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">توالت فرنگی , رفع </span></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">گرفتگی </span></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;">دستشویی , توالت , کف تراشی , لایروبی , لجن کش , تانکر ساکشن , ارزان , قیمت </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;">مناسب , لوله بازکنی حرفه‌ای , لوله بازکن , چاه بازکن , چاه واکن , فنر </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فولادی </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لوله بازکن </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">منهول </span></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سپتیک </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سه نظام </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رایگان </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بهترین </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نخستین </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نازلترین </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آشغال </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="FA" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لجن </span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span></font></a></p> text/html 2015-06-30T05:00:37+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی و بازکردن چاه فاضلاب 49 29 947 0912 خسروی http://paasiran.mihanblog.com/post/8 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span lang="AR-SA">●</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="http://shemroun.persianblog.ir/"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>●</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">لوله بازکنی و رفع گیر و &nbsp;گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>●</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;<a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"></a></font></p><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</a><br><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p></a></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">&nbsp;</span><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">اجرای شبکه فاضلاب شهری و &nbsp;اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR">● &nbsp;</span><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> <span style="line-height: 107%;">●&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</span></font></a></p></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">باز کردن راه فاضلاب و جمع آوری و دفع مواد زائد جامد از مجاری فاضلاب توسط نیروی مجرب در اسرع وقت</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">چاه بازکن و لوله بازکنی با دستگاه</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">رفع گرفتگی سیفون ،&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">رفع گرفتگی&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">چاه توالت،&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">رفع گرفتگی&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">سینک ظرفشویی ،&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">رفع گرفتگی توالت فرنگی</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">باز کردن لوله فاضلاب ، رفع گرفتگی لوله های فاضلاب حمام&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">رفع گرفتگی ها با دستگاه تراکم هوا</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">رفع بالا زدن آب چاه توالت ، رفع بالا زدگی فاضلاب حمام و آشپرخانه</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font color="#6600cc" size="6" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در تمام نقاط تهران &nbsp; </font><font size="6" color="#333333" face="arial, ans-serif" style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><b>49 29 947 0912&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#66ff99"><span style="font-size: xx-large; text-align: right; font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px;">&nbsp;</span><span style="font-size: xx-large; text-align: right; font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px;">&nbsp;</span></font></div> text/html 2015-06-27T06:53:50+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی چاه بازکنی و رفع گرفتگی لوله فاضلاب در تهران 49 29 947 0912 خسروی http://paasiran.mihanblog.com/post/7 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چاه بازکنی در غرب تهران ، رفع گرفتگی لوله در غرب تهران ، لوله بازکنی در غرب تهران ، ترمیم چاه و حفر چاه در غرب تهران ، تخلیه چاه در غرب تهران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp;</span><font face="arial, ans-serif" size="6"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><b>09129472949</b></span></font><div><font color="#008080" face="arial, ans-serif" size="6"><span style="line-height: 24px;"><b><br></b></span></font></div><div><font face="arial, ans-serif" size="6"><span style="line-height: 24px;"><b><font color="#008080">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff9900"> ******************************</font><br></b></span></font><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">چاه بازکنی در شرق تهران ، رفع گرفتگی لوله در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شرق&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، لوله بازکنی در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شرق&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، ترمیم چاه و حفر چاه در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شرق&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، تخلیه چاه در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">شرق&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp;</span></span><font size="6" style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;09129472949</span></font></div><div><font size="6" style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><span style="font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="6"><span style="font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#ff9900">******************************</font></span></font></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">چاه بازکنی در مرکز تهران ، رفع گرفتگی لوله در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مرکز</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، لوله بازکنی در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مرکز</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، ترمیم چاه و حفر چاه در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مرکز</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، تخلیه چاه در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مرکز</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">تهران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><font size="6"><span style="font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px; text-align: right;">09129472949</span></font></span></div><div><br></div><div><font size="6" color="#ff9900"><span style="font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;******************************</span></font></div></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">چاه بازکنی در جنوب تهران ، رفع گرفتگی لوله در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جنوب&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، لوله بازکنی در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جنوب&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، ترمیم چاه و حفر چاه در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جنوب&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تهران ، تخلیه چاه در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جنوب&nbsp;</span><font size="4" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تهران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#00cccc" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; </font><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><font face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><font face="arial, ans-serif">09129472949</font></span></font></div><div><font size="6"><span style="font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></span></font></div><div><font size="6" color="#ff9900"><span style="font-family: arial, ans-serif; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;******************************</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چاه بازکنی در شمال تهران ، رفع گرفتگی لوله در شمال تهران ، لوله بازکنی در شمال تهران ، ترمیم چاه و حفر چاه در شمال تهران ، تخلیه چاه در شمال تهران &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font face="arial, ans-serif" size="6"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><b>09129472949</b></span></font></div><div><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: xx-large; line-height: 24px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: xx-large; line-height: 24px; text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;******************************</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: xx-large; line-height: 24px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><font size="5">خدمات فنی خسروی به صورت شبانه روز در خدمت شما تهرانی‌های عزیز می‌باشد</font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, ans-serif" size="6" color="#cc33cc"><span style="line-height: 24px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" color="#009900"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">لوله بازکنی و تخلیه چاه شهرک غرب تهران، تخلیه چاه سعادت آباد لوله بازکنی ، تخلیه چاه فاضلاب صادقیه و ونک تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی&nbsp; ، لوله بازکنی و تخلیه چاه ولیعصر، لوله بازکنی نیاوران تخلیه چاه ، تخلیه چاه پاسداران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی شهرک استقلال ، لوله بازکنی ازگل تخلیه چاه ، تخلیه چاه یافت آباد تهران لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی زعفرانیه ، لوله بازکنی هفت تیر تخلیه چاه ، لوله بازکنی نیایش تهران تخلیه چاه ، لوله بازکنی و تخلیه چاه مدرس، لوله بازکنی نیروی هوایی تهران تخلیه چاه ، تخلیه چاه فاضلاب نارمک لوله بازکنی ، لوله بازکنی تهرانپارس تخلیه چاه ، لوله بازکنی تجریش تخلیه چاه ، تخلیه چاه دربند لوله بازکنی ، تخلیه چاه و لوله بازکنی سیدخندان ، لوله بازکنی انقلاب تخلیه چاه ، لوله بازکنی میرداماد تخلیه چاه ، تخلیه چاه قلهک تهران لوله بازکنی ، &nbsp;لوله بازکنی اقدسیه تخلیه چاه ، لوله بازکنی عباس آباد تخلیه چاه .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font size="4" color="#009900">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="4" color="#009900">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خسروی آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="4" color="#009900">با بیش از 10 سال فعالیت در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font size="4" color="#009900">اماده عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی و تجاری است.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2015-06-15T06:54:34+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لوله بازکنی و تخلیه چاه فاضلاب در تهران ارزان قیمت 49 29 947 0912 http://paasiran.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><br></div> <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><b>لوله بازکنی و تخلیه چاه فاضلاب در تهران&nbsp;</b></font></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><b><br></b></font></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><b>ارزان قیمت 49 29 947 0912</b></font></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><br></font></span></strong></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6">خدمات دفتر فنی خسروی&nbsp;</font></span></strong></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><br></font></span></strong></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6">در سراسر</font></span></strong></span></span><strong style="background-color: rgb(0, 255, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="6">&nbsp;تهران:09129472949 فوری</font></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" color="#ff0000"><a href="http://www.aparat.com/services.khosravi" target="_blank" title="خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی" style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><b>ما را در آپارات دنبال کنید</b></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.khosravi021.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font size="5">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه را با نازلترین قیمت و در اسرع وقت</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">صفحه اصلی لوله بازکنی تخلیه چاه فاضلاب حفر چاه رفع گرفتگی توالت فرنگی و ایرانی باز کردن گیر و گرفتگی انواع لوله رفع بوی بد فاضلاب تشخیص ترکیدگی لوله <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">ارتباط با ما</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه چاه 09129472949 خسروی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی کلیه در کلیه مناطق تهران :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">لوله بازکنی شمال تهران<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی مرکز تهران</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی جنوب تهران</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی شرق تهران</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی غرب تهران</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و تخلیه فاضلاب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">ما همواه همراه شما هستیم شرکت لوله بازکنی خسروی فعال در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و تاسیسات ساختمانی آماده هرگونه خدمات به مشتریان، شامل کارخانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ها، ادارات، سازمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ها، برج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ها و ساختمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های آپارتمانی و مسکونی در تمامی مناطق </span><span lang="FA">۲۲</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">گانه تهران می‌باشد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">&nbsp;این شرکت آمادگی بستن قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز دارد؛ همچنین ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم. پس با ما تماس بگیرید 09129472949 خسروی در تهران</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span dir="LTR">&nbsp;</span><a href="http://paasiran.mihanblog.com/" target="_blank" title="لوله بازکنی ارزان 09129472949"><span lang="AR-SA">ما شما را در جهت رفع مشکلاتی از این قبیل بخوبی راهنمایی خواهیم کرد و شبانه روز در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما با پیشینه طولانی در زمینه فعالیت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های ساختمانی و تجربه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های بی نظیر همراه با دستگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ها و ماشین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های پیشرفته و قوی در خدمت شما هستیم. متخصصان ما با همه تلاش و هم خود در حال فعالیت می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های پیشرفته و نیروی انسانی ماهر و مجرب ، دغدغه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های شما را در زمینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های ساختمانی پاسخ میدهد. تخلیه چاه، لوله بازکنی، حفر چاه نو (چاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های جذبی و آبی مانند ارت و فاضلاب)، لایروبی چاه و کف تراشی، لوله کشی ساختمان و &nbsp;اجرای سایر کارهای ساختمانی، تخریب و خاکبرداری و لوله گذاری شبکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">های فاضلاب از جمله خدمات متنوع ما است.</span></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">●</span><span lang="AR-SA">&nbsp; تخلیه چاه شبانه روزی با استفاده از تانکرهای بزرگ و حمل فاضلاب و مکنده تخلیه چاه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">● </span><span lang="AR-SA">لوله بازکنی با فنر فولادی سه نظام ارزان قیمت</span></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span dir="RTL"></span><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی">&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>●</span><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA">لایروبی چاه، تعمیر و ترمیم چاه های فاضلاب، کف تراشی چاه، ترمیم چاه ریزش کرده و احیای آن و حالت باز جذبی آن</span></a></font></p><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">حفاری انواع چاه فاضلاب، حفر چاه جذبی، حفر چاه ارت، حفر چاه فاضلاب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">تشخیص پرشدن چاه و تخلیه آن بدون آسیب و باز و بسته کردن درب چاه با کمترین خرابی، رفع نشست اطراف چاه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></font></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><span dir="RTL"></span></a><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">پیدا کردن محل دقیق چاه و بازکردن درب چاه با کمترین تخریب</span></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span dir="LTR"></span></font></p><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR">●</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سرویس تعمیر رفع گرفتگی توالت فرنگی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">لوله بازکنی و رفع گیر و &nbsp;گرفتگی لوله با دستگاه فنر لوله بازکنی و دستگاه تراکم هوا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">از بین بردن بوی بد چاه، رفع بوی فاضلاب<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:7.3pt;text-align:right; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>●</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> &nbsp;<span lang="AR-SA">نصب انواع توالت فرنگی و توالت ایرانی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">حفر انواع چاه فاضلاب، تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب، لایروبی و کفتراشی چاه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">تخلیه و لایروبی سپتیک، تخلیه چاه سپتیک، تخلیه سپتیک تانک، تخلیه چربی گیر، آشغال گیر و لجن گیر در سراسر تهران شبانه روزی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"></a><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><span dir="LTR">●</span></a><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; display: inline !important;"><span dir="LTR">&nbsp; </span><span lang="AR-SA">تاسیسات ساختمان و کلیه امور ساختمانی و موتورخانه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"></a>●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">نصب کلیه تجهیزات فاضلاب مثل سپتیک تانک، چربی گیر، آشغال گیر، منهول فاضلاب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی توالت و سرویس بهداشتی، لوله کشی توالت فرنگی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">اجرای شبکه فاضلاب شهری و &nbsp;اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span lang="AR-SA">تعویض کاسه توالت و تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی و بالعکس</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">●&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;باز کردن گرفتگی کفشور آشپزخانه حمام پارکینگ بالکن ناودان و پشت بام</span></p></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">لوله بازکنی با ابزارهای مخصوص لوله بازکنی نظیر دستگاه لوله بازکنی، ژنراتور با فنر فولادی سه نظام، فنر فولادی لوله بازکنی دورانی و دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا &nbsp;اقدام به بازکردن و رفع گیر و گرفتگی لوله میکند. متخصصین حرفه ای خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی توانایی رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلابی را دارند. لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی فوری و حرفه ای . با استفاده از فنر لوله بازکنی و لوله بازکن ماهر به راحتی گرفتگی لوله ها را بر طرف می کنیم. از بین بردن بوی بد چاه، بوی بد فاضلاب ، رفع بوی فاضلاب ، از بین بردن سوسک فاضلاب و سوسک چاه ، بیرون آوردن گوشی موبایل ، طلاجات و وسایل قیمتی از سیفون فاضلاب و توالت ، نصب سیفون ، تعویض سیفون توالت، لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله توسط نیروی ماهر، بازکردن لوله تضمینی، مشاوره لوله بازکنی ، رفع گرفتگی لوله ها، لوله بازکنی ارزان قیمت و با نرخ اتحادیه .</font></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="www.khosravi021.com" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">شماره تلفن لوله بازکنی فوری و مناسب در سراسر تهران 09129472949 خسروی</font></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">توسط ماهرترین افراد لوله بازکن و تضمین شده با نرخ دولتی و مناسب تر از همجا</font></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff">تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب با استفاده از تانکرهای مکنده و ساکشن ، تانکر حمل فاضلاب ، پمپ تخلیه چاه مخصوص ، پمپ ساکشن ، پمپ مکنده ، کف کش ارتفاع زن و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه .</font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"> </font></span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#6633ff"><span lang="AR-SA">تخلیه چاه شبانه روزی با تانکر </span><span lang="FA">۱۰۰۰۰ و 6000</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">لیتری و حمل فاضلاب کافی است یک بار با ما تماس بگیرید مطمئن باشید مشتری دائمی ما خواهید شد. جهت تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی و ارزان با شماره تلفن 09129472949 خسروی تماس حاصل فرمایید.</span></font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4"><br></font></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">1_رفع گرفتگی تمام لوله های فاضلاب(چدنی-پلیکا-پلی اتیلین-آهنی-گالوانیزه و ...)توالت ایرانی و فرنگی,کف شوی حمام-آشپزخانه,پشت بام,پارکینگ و ... - لوله های&nbsp;ورودی و خروجی سپتینگ و منهول و... با ژنراتور و فنر و پمپ تراکم هوا بدون خرابی و کثیف کاری محیط</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">2_تخلیه,لایروبی و کفتراشی چاه و سپتیک(احیاء دوباره حالت جذبی چاه)</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">3_حفر چاه نو(ارت,آب و فاضلاب)-حفر و ساخت سپتینگ و منهول و کانال</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">4_تعمیر چاه ریزشی&nbsp; و تبدیل چاه کهنه به چاه نو با نیروی انسانی مجرب و با تجربه</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">5_طوقه چینی و کول گذاری چاه نو و قدیمی&nbsp;و .........</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">6-لوله کشی(سرد و گرم و موتور خانه و فاضلاب)</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">7-بنایی(کلی و جزعی)</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">8-تشخیص دقیق&nbsp;محل ترکیدگی لوله آب و رفع نم حمام,آشپزخانه و ...</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">شماره تماس برای تمام نقاط تهران بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی: 09129472949</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">مشاوره و بازدید رایگان میباشد</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">لوله بازکنی تهران-تخلیه چاه تهران-لوله بازکنی تهران بصورت شبانه روزی-لوله بازکنی شمیرانات-تخلیه چاه شمیرانات-لوله بازکنی مینی سیتی-تخلیه چاه مینی سیتی-حفر چاه در تهران-لایروبی چاه در تهران-کفتراشی و حفر مخزن در تهران-لوله بازکنی در&nbsp;غرب تهران-لوله بازکنی در&nbsp;شرق تهران-لوله بازکنی در&nbsp;غرب تهران-لوله بازکنی در جنوب تهران-تخلیه چاه در غرب تهران-تخلیه چاه در شرق تهران-تخلیه چاه در مرکز تهران-لوله بازکنی در مرکز تهران-لوله بازکنی در لواسانات-تخلیه چاه در لواسانات-لوله بازکنی در جاده کرج-تخلیه چاه در جاده کرج-ته زنی چاه در تهران-لوله کشی آب و فاضلاب در تهران-بنایی کلی و جزئی در تهران-تشخیص ترکیدگی و رفع نم-لوله بازکنی و تخلیه چاه در سراسر تهران و حومه تهران-حفر چاه-حفر چاه فاضلاب-حفاری چاه فاضلاب در تهران</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><em style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: underline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128); font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">آماده همکاری با تمام ارگانهای خصوصی و دولتی از جمله:منازل,ادارات,مجتمع ها,هتل ها,بیمارستانها,پادگانها رستوران ها&nbsp;و... در طول شبانه روز و حتی روزها تعطیل هستیم</font></span></span></em></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">ارسال سرویسکاران به تمام نقاط تهران در کمتر از نیم ساعت</font></span></p> text/html 2015-06-15T06:53:29+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی لایروبی و کفتراشی چاه فاضلاب ، تعمیر چاه ریزش کرده 09129472949 http://paasiran.mihanblog.com/post/5 <span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif; background-color: rgb(51, 204, 255);"><font size="4">خدمات دفتر فنی پاس ایران در سراسر تهران:09126471146 &nbsp;</font></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">2_تخلیه,لایروبی و کفتراشی چاه و سپتیک(احیاء دوباره حالت جذبی چاه)</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">3_حفر چاه نو(ارت,آب و فاضلاب)-حفر و ساخت سپتینگ و منهول و کانال</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">4_تعمیر چاه ریزشی&nbsp; و تبدیل چاه کهنه به چاه نو با نیروی انسانی مجرب و با تجربه</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">5_طوقه چینی و کول گذاری چاه نو و قدیمی&nbsp;و .........</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4"><br></font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">شماره های تماس برای تمام نقاط تهران بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی:</font></span></strong></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><font color="#008080" face="arial, ans-serif" size="5">09129472949</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 128); font-family: arial, ans-serif;"><font size="4"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">مشاوره و بازدید رایگان میباشد</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">لوله بازکنی عباس آباد -تخلیه چاه فرحزاد -لوله بازکنی تهران بصورت شبانه روزی-لوله بازکنی شمیرانات-تخلیه چاه شمیرانات-لوله بازکنی مینی سیتی-تخلیه چاه مینی سیتی-حفر چاه در جنوب تهران -لایروبی چاه در تهران-کفتراشی و حفر مخزن در تهران-لوله بازکنی در&nbsp;غرب تهران-لوله بازکنی در&nbsp;شرق تهران-لوله بازکنی در&nbsp;غرب تهران-لوله بازکنی در جنوب تهران-تخلیه چاه در غرب تهران-تخلیه چاه در شرق تهران-تخلیه چاه در مرکز تهران-لوله بازکنی در مرکز تهران-لوله بازکنی در لواسانات-تخلیه چاه در لواسانات-لوله بازکنی در جاده کرج-تخلیه چاه در جاده کرج-ته زنی چاه در تهران-لوله کشی آب و فاضلاب در تهران-بنایی کلی و جزئی در تهران-تشخیص ترکیدگی و رفع نم-لوله بازکنی و تخلیه چاه در سراسر تهران و حومه تهران-حفر چاه در شرق تهران -حفر چاه فاضلاب-حفاری چاه فاضلاب در تهران</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><em style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128); font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">آماده همکاری با تمام ارگانهای خصوصی و دولتی از جمله:منازل,ادارات,مجتمع ها,هتل ها,بیمارستانها,پادگانها رستوران ها&nbsp;و... در طول شبانه روز و حتی روزها تعطیل هستیم</font></span></span></em></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: arial, ans-serif;"><font size="4">ارسال سرویسکاران به تمام نقاط تهران در کمتر از نیم ساعت</font></span></p> text/html 2015-06-15T06:14:41+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی بازسازی و تعمیر چاه های قدیمی و احیای چاه ریزش کرده در تهران 09129472949 http://paasiran.mihanblog.com/post/4 <p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="4" color="#33ff33" face="Mihan-Iransans">بازسازی و تعمیر چاه های قدیمی و احیای چاه ریزش کرده در تهران 09129472949</font></span></strong></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="4" color="#33ff33" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></strong></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 153, 255);"></span></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حفر چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باز کردن لوله فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر زنی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لوله کشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تخلیه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">لایروبی و کفتراشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> احیای چاه ریزشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> طوقه چینی و کول گذاری </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ساکشن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مکنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کف کش و ارتفاع زن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> منهول </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر فولادی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سه نظام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سپتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> میله چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کفشور آشپزخانه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حمام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بالکن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ناودان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تراس </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> پشت بام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تانکر مکنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چاه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دستشویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سیفون </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ارزان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قیمت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شبانه روزی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فوری<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی با ابزارهای مخصوص لوله بازکنی نظیر دستگاه لوله بازکنی برقی ، ژنراتور با فنر فولادی سه نظام، فنر فولادی لوله بازکنی دورانی و دستگاه لوله بازکنی تراکم هوا &nbsp;اقدام به بازکردن و رفع گیر و گرفتگی لوله فاضلاب در فرمانیه تهران میکند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><font size="4">خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی خسروی توانایی رفع گرفتگی هر نوع لوله فاضلابی را دارند.</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;لوله بازکنی و تخلیه چاه شبانه روزی فوری و حرفه ای در محدوده فرمانیه &nbsp;.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;با استفاده از فنر لوله بازکنی و لوله بازکن ماهر &nbsp;در محله فرمانیه به راحتی گرفتگی لوله ها را بر طرف می کنیم. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans">از بین بردن بوی بد چاه، بوی بد فاضلاب ، رفع بوی فاضلاب ، از بین بردن سوسک فاضلاب و سوسک چاه ، بیرون آوردن گوشی موبایل ، طلاجات و وسایل قیمتی از سیفون فاضلاب و توالت ، نصب سیفون ، تعویض سیفون توالت، لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله توسط نیروی ماهر، بازکردن لوله تضمینی، مشاوره لوله بازکنی ، رفع گرفتگی لوله ها، لوله بازکنی ارزان قیمت و با نرخ اتحادیه در محله فرمانیه <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans">شماره تلفن لوله بازکنی فوری و مناسب در سراسر تهران 09129472949 خسروی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA">توسط ماهرترین افراد لوله بازکن و تضمین شده با نرخ دولتی و مناسب تر از همجا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب با استفاده از تانکرهای مکنده و ساکشن ، تانکر حمل فاضلاب ، پمپ تخلیه چاه مخصوص ، پمپ ساکشن ، پمپ مکنده ، کف کش ارتفاع زن و لجن کش فاضلاب و کارگران ماهر در انجام تخلیه چاه در تهران<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> <font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">تخلیه چاه شبانه روزی با تانکر </span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">۱۰۰۰۰ و 6000</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 107%;">لیتری و حمل فاضلاب کافی است یک بار با ما تماس بگیرید مطمئن باشید مشتری دائمی ما خواهید شد. جهت تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی و ارزان در تهران&nbsp;با شماره تلفن 09129472949 خسروی تماس حاصل فرمایید</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right;"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="تخلیه چاه و لوله بازکنی در تهران 09129472949 خسروی"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px;"></p></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="4" face="Mihan-Iransans">طریقه تعمیر و بازساری چاه ریزش کرده:</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">چاهی که ریزش کرده است قابل بازسازی میباشد&nbsp;که این عملیات نیاز به افراد و کارگران حرفه ایی میباشد که تجربه کافی در این مورد را داشته باشند,ابتدا میبایست با رعایت نکات ایمنی خاک و نخاله هایی که به داخل میله یا انباری چاه رفته بیرون آورده شود و سپس از نقطه ایی که میله چاه سالم است طوقه چینی کرد و بر روی طوقه کول گذاری شود و پشت کول ها پر شودتا به همسطح&nbsp;زمین برسد البته درب چاه با طوقه چینی و یا کارگذاری دریچه چدنی بسته میشود.</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اگر قصد افزایش کاربری چاه را دارید باید آن را لایروبی و در نهایت کفتراشی کرد&nbsp;تا چاه حالت جذبی&nbsp;داشته باشد که دوباره چند سالی پر نشود.</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 102);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></strong></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای مشاوره و یا بازدید چاه بصورت رایگان با ما تماس بگیرید: 09129472949</font></span></strong></span></p> text/html 2015-06-15T06:10:53+01:00 paasiran.mihanblog.com خانم خسروی حفاری چاه ، تخلیه چاه ، لوله بازکنی در تهران با نرخ اتحادیه 09129472949 http://paasiran.mihanblog.com/post/3 <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></strong></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><b>حفاری چاه ، تخلیه چاه ، لوله بازکنی در تهران با نرخ اتحادیه</b></font></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000080" size="5" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="5" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#000080">&nbsp;</font><font color="#999900">09129472949</font></b></font></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#000080" size="5" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه خسروی آماده ارائه خدمات در زمینه های خدمات فوق می باشد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">با بیش از 10 سال فعالیت در زمینه خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA">اماده عقد قرارداد با سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی و مجتمع های مسکونی و تجاری است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><a href="http://shemroun.persianblog.ir/" target="_blank" title="لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه در تهران 09129472949"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;شماره تلفن تخلیه چاه در تهران 09129472949</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA">لوله بازکنی , تخلیه چاه , رفع گرفتگی توالت فرنگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حفر چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باز کردن لوله فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر زنی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لوله کشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تخلیه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">لایروبی و کفتراشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> احیای چاه ریزشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> طوقه چینی و کول گذاری </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ساکشن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مکنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کف کش و ارتفاع زن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> منهول </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فنر فولادی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سه نظام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سپتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> میله چاه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کفشور آشپزخانه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> حمام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بالکن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ناودان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تراس </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> پشت بام </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تانکر مکنده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چاه فاضلاب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دستشویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سیفون </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ارزان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قیمت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شبانه روزی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>,</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فوری<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font></strong></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="www.khosravi021.com" target="_blank" title="لوله بازکنی ارزان 09129472949"><font size="3">کافی است یک بار با ما تماس بگیرید هم مشتری دائمی ما خواهید شد و هم ما را به دیگران معرفی خواهید کرد.....</font></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">لوله بازکنی و تخلیه چاه در شرق تهران &gt;&gt;</font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; لوله بازکنی و تخلیه چاه در غرب تهران &gt;&gt;&gt;&gt;</font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لوله بازکنی و تخلیه چاه در شمال تهران&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لوله بازکنی و تخلیه چاه در مرکز تهران&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;لوله بازکنی و تخلیه چاه در جنوب تهران&gt;&gt;&gt;&gt;</font></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;لوله بازکنی و تخلیه چاه</strong>&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">مدیریت مرکزی 09129472949 خسروی</strong></font></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">حفر چاه نو&nbsp; و بزرگ کردن چاه قدیمی در سراسر تهران و حومه تهران&nbsp;</font></strong></span></span></span></p>